Läget i avtalsrörelsen för kommuner och landsting

Förhandlingarna pågår med SKL för att teckna ett nytt avtal efter att det nuvarande löper ut 31 mars. Förhoppningarna är goda om att det nya avtalet ska kunna bli klar någon gång under första delen av april.

Just nu pågår förhandlingarna mellan Akademikerförbundet SSR och SKL –Sveriges kommuner och landsting för att teckna ett nytt avtal efter att det nuvarande löper ut 31 mars. Förhoppningarna är goda om att det nya avtalet ska kunna bli klar någon gång under första delen av april. Det nu gällande avtalet förlängs till dess att ett nytt avtal är på plats.

Akademikerförbundet SSR:s prioriterade områden i årets avtalsrörelse är arbetstid, en bättre löneprocess, en ökad lönespridning och förbättrade möjligheter för chefer att vara närvarande ledare med större påverkan på lönebildningen. SKL har förstås egna önskemål som ska lyssnas in och behandlas i processen. En väsentlig del för förhandlarna kan vara att hålla emot eventuella försämringar som arbetsgivaren vill ha igenom.

När det centrala avtalet är klart avslutas överläggningarna hos respektive arbetsgivare och lönesättande samtal där ny lön motiveras kan genomföras. Därefter sker en avstämning mellan lokala parter innan de nya lönerna kan betalas ut.

Det har kommit till förbundets kännedom att flera arbetsgivare bokar in lönesättande samtal innan avtalet är klart. Det är förstås inte bra och inte i enlighet med hur det ska gå till under år då avtalen löper ut. Istället bör arbetsgivaren, under tiden de centrala förhandlingarna pågår,  göra ordentliga analyser av löneökningsbehovet i syfte att skapa en lönestruktur som bidrar till att attrahera, behålla och utveckla akademiker inom kommuner och landsting.

Det som går bra att göra redan innan avtalet är klart är att genomföra lönesamtal/bedömningssamtal eller liknande, för de arbetsgivare som tillämpar modellen med två samtal. I ett sådant samtal diskuteras inga belopp. Lokala parter kan också förbereda sig genom att diskutera löneökningsbehoven och prioriteringar, göra en preliminär plan för den fortsatta löneprocessen etc.

Hos några arbetsgivare görs undantag i de fall där lokala parter har enats om en annan process, men annars är tågordningen som beskrivits ovan.