LAS-utredningens direktiv

Torsdagen den 25 april beslutade regeringen om direktiv till en ny utredning om förändringar i anställningsskyddslagen.

Att utredningen tillsätts är ett villkor i januariöverenskommelsen, som också specificerar vilka lagändringar som ska övervägas. Utredaren ska lämna förslag på hur arbetsrätten kan moderniseras samtidigt som balansen mellan arbetsmarknadens parter bibehålls. Konkret handlar det om fyra punkter: 

  1. Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, 

  1. Skärpt arbetsgivaransvar för de anställdas kompetensutveckling och omställningsförmåga, 

  1. Lägre kostnader, särskilt för mindre företag, vid uppsägningar, 

  1. Bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsformer. 

Utredningen som ska redovisas 31 maj 2020 ska samråda med arbetsmarknadens parter och företrädare för små och medelstora företag.  

Akademikerförbundet SSR noterar i direktiven att en viktig utgångspunkt för utredningen är att parternas autonomi bevaras liksom förutsättningarna att skapa flexibla lösningar som är anpassade för olika branscher. Att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls är mycket viktigt för den svenska modellen. 

Parallellt med utredningens arbete ska arbetsmarknadens parter träffas i förhandlingar. Om parterna kommer överens om vilka villkor som ska gälla för de fyra punkterna har regeringen aviserat att man avser låta de överenskommelserna ligga till grund för lagförslag istället för utredningen. 

Akademikerförbundet SSR deltar i dag i förhandlingar i både privat och kommunal sektor. För att läsa mer om förhandlingarna, klicka här. På den statliga sektorn har Akademikerförbundet SSR genom förhandlingsorganisationen Saco-S och de andra fackliga parterna gemensamt kommunicerat med arbetsmarknadsministern Ylva Johansson. Akademikerförbundet SSR deltar i referensgrupper på Saco med ambition att föra dialog med den nytillsatta LAS-utredningen.