Lika lön oberoende av kön?

Rösträtt för kvinnor i Sverige infördes för 100 år sedan. 1939 blev det förbjudet att avskeda gravida kvinnor. 1960 beslutades att slopa kvinnolönerna och 1980 blev det lag att betala lika lön oavsett kön. Ändå tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. Hur är det möjligt?

Medlingsinstitutet är en myndighet som har de tre huvuduppgifterna att verka för en väl fungerande lönebildning, att ansvara för medling i arbetskonflikter och att vara statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. I detta ingår uppdraget att analysera löneskillnaden mellan kvinnor och män och därför fick de i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2017. Med relativlöneförändringar menas förändringar av lönen för en viss grupp på arbetsmarknaden i förhållande till andra grupper. Medlingsinstitutet skulle också analysera resultatet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Rapporten är intressant och visar att under denna period har Sveriges ekonomi gått från lågkonjuktur till högkonjuktur. Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har ökat och arbetslösheten minskat. Andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat. Andelen kvinnor med högre utbildning har ökat mer än andelen män med motsvarande utbildning.

Positiva relativlöneförändringar inom kvinnodominerade yrken

Yrken har oftast en tendens att vara manligt eller kvinnligt dominerade. Hur det relativa löneläget förändras mellan olika yrken kan därmed påverka löneskillnader mellan kvinnor och män. Yrkesgrupperna undersköterskor, lärare och sjuksköterskor är kvinnodominerade och har haft positiva relativlöneförändringar under perioden 2014-2017. Den genomsnittliga löneökningstakten för de i rapporten undersökta yrkena var 2,3 procent per år under den undersökta perioden.

Utvecklingen sker för långsamt

Könssegregeringen på arbetsmarknaden minskade dock något under samma period. Kvinnors genomsnittliga lön var 11,3 procent lägre än männens genomsnittslön 2017. Lönegapet mellan män och kvinnor minskar alltså, men fortfarande skiljer det 12 procent i lönekuvertet varje månad. Utvecklingen är bra men det går alldeles för långsamt!

Får första barnet – då händer något

Den största orsaken till löneskillnaderna är enligt forskarna den så kallade barneffekten. Till en början ser det bra ut och jämställdhet råder. Män och kvinnor tjänar ungefär lika mycket, är chefer i ungefär lika stor utsträckning och är ungefär lika ofta sjukskrivna. Men så föds första barnet och då händer någonting. Inkomstskillnaderna ökar, andelen kvinnor som blir chefer avstannar, sjukfrånvaron för kvinnor ökar betydligt jämfört med männen, kvinnor tar ut mer vab än män och de tar ut cirka 70 procent av föräldradagarna. Enligt forskning tar kvinnor större ansvar för hem och familj men ju högre och jämnare utbildningsnivå mellan de två föräldrarna desto jämnare är fördelningen av föräldraledigheten.

12 procent skillnad

Rörelsen Lön hela dagen bildades år 2012 av kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer, bland andra Akademikerförbundet SSR, med syfte att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner. Då var klockslaget 15.51, det vill säga kvinnor jobbade gratis efter detta klockslag. För varje år som gått sedan dess har kvinnor fått betalt för cirka 2 minuter mer och förra året var klockslaget 16.02. Detta innebär en löneskillnad på 12 procent mellan kvinnor och män.

Vad blir klockan?

Vill du veta vad det nya klockslaget blir ska du komma till den årliga fotograferingen på Sergels torg 13 februari kl. 12.00-12.45. Vi som deltar bildar den nya siffran och detta fotas från Kulturhusets tak. Kom dit med dina vänner och visa ert stöd så bildar vi den nya siffran och blir även underhållna av komikern Josefin Johansson! Se även eventet på vår facebook-sida.

Det anordnas aktiviteter även i andra delar av landet, och planeras det inget på din ort går det alldeles utmärkt att ta initiativ. Information om hur du kan gå tillväga hittar du i facebook-gruppen Lokala ambassadörer för Lön hela dagen!