Lita inte på slumpen!

Just nu inleder många chefer i offentliga verksamheter nya och helt avgörande samarbeten med de politiker som valts till styrelser och nämnder. Det viktiga är att inte lita på slumpen eller rykten om varandra. Det krävs en gedigen introduktion och att politiker och profession etablerar en väl fungerande dialog om det ska bli goda resultat för medborgarna.

I Chefstidningen nr 5 2018 var det 6 av 10 kommuner som bytt högsta chef under mandatperioden, samma siffra som mandatperioden tidigare. Och nästan var fjärde kommun hade minst tre kommunchefer under mandatperioden. Det är en hög chefsomsättning som får stor betydelse för ledarskapet och resultaten i dessa kommuner.

I dagarna har debatten också blossat upp kring Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén som stoppat en professionellt utredning och velat ändra i skrivningen, vilket senare ledde till att trafikkontorets förvaltningschef tvingades lämna. Att politiker inte är nöjda med ett underlag händer ganska ofta. Många frågor har sprängstoff och är politiskt laddade.

Men politiken kan inte välja att sålla vilka fakta som får och inte får komma medborgarna till känna. Det är ytterst en demokratifråga att det finns en professionell och fri förvaltningsprocess där fakta och rätt underlag tas fram inför de beslut som sedan är upp till den politiska processen att hantera.

Välj att samarbeta

Denna gräns är en av de saker som man måste prata om för att mejsla ut en fungerande rollfördelning mellan profession och politik. Vi väljs inte för att passa den förvaltning som finns, och vi anställs inte för att passa politiker. Det finns många som ser personkemin som en viktig faktor, men ur ett medborgarperspektiv så har vi som politiker och profession ett ansvar för att hitta fungerande arbetsformer oavsett om det säger "klick" eller inte.

Många häpnar när vi ser utspel efter utspel från USA:s president. Han meddelar via Twitter vad han tänker och tycker om olika tjänstemän och andra politiker, och vi har en spontan känsla av att det är något fel med det arbetssättet, att det är gränslöst och oprofessionellt. Det är överdrivet att det skulle finnas trumpar bland politiker och chefer i våra kommuner, eller i vart fall sällsynt. Men det finns allt för många exempel på konflikter som skötts på ett sätt som skadat verksamheterna och medborgarnas förtroende till såväl politiker som profession.

Vi har ett nytt läge i kommuner, landsting och regioner. Andelen som styrs med nya typer av koalitioner och minoritetsstyren har ökat efter valet 2018 jämfört med 2014. Det betyder att de politiska processerna är känsligare, att önskelistorna är långa efter alla kompromisser och förhandlingar. Vad som är viktigt och prioriterat måste det finnas en dialog om mellan politik och profession.

Förståelsen för politikens villkor och förutsättningar är grunden för att kunna göra ett bra jobb som chef och tjänsteman i offentliga verksamheter.

Det handlar om komplexa verksamheter med stora förändringar, ett högt tempo och många utmaningar som digitalisering, ökade behov och andra resurser. Att styra och leda dessa verksamheter kräver stor förståelse för varandras roller och kompetens, och för att få en sådan förståelse behöver man arbeta medvetet med att dela kunskap, ha en aktiv dialog och bestämma sig för att bygga tillit och förtroende.

Olika perspektiv men gemensamt ansvar

Profession och politik har olika perspektiv. I politiken handlar det ytterst om vad som är legitimt och vad som uppfattas som demokratiskt förankrat. Det professionella perspektivet utgår från vad som är effektivt och där finns standarder, forskningskollegor och exempel från andra verksamheter som bedöms och uppfattas rätt. Det är inte alltid dessa perspektiv möts, med det är just detta som dialogen mellan politik och profession, mellan ordförande och chefer behöver handla om. I politiskt styrda organisationer så möts vad och hur, det politiska och det professionella ansvaret.

Att lära känna varandra är både att veta hur den andra fungerar och vad den behöver för att göra ett bra jobb, men också att diskutera vad man står inför och hur man ser på organisationen och uppdraget. Man behöver hitta samsyn och dela kunskap. Det behövs en struktur med avtalade möten, planering för mandatperioden, fungerande arbetsformer och delegationer, vilka roller man har i olika sammanhang med medborgare, media och medarbetare.

Ska statistiken efter den här mandatperioden se annorlunda ut så gäller det att inte lita på slumpen, utan se till att välja tillit och bygga samarbete. Det är vägen till väl fungerande verksamheter och kvalitet i den offentliga välfärden. Det finns ett medborgarintresse att samarbetena mellan politik och profession fungerar. Att hålla i och hålla ut, att göra vandra väl, det ger resultat och blir mycket roligare för både chefer och politiker.