Målstyrt arbete – IDEA

Nu har Akademikerförbunden utarbetat en checklista som kan hjälpa dig som medlem eller representant för Akademikerföreningen i att "hitta rätt" vid diskussioner om Målstyrd arbetstid.

Målstyrd arbetstid infördes i IDEA kollektivavtal för tjänstemän den 1 april 2014 och är egentligen ett annat begrepp för vad som ofta kallas för ”oreglerad arbetstid”. Ett viktigt syfte med att införa begreppet var att skapa en tydlighet i avtalet avseende vilka tjänstemän som får träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att inte omfattas av arbetstidsreglerna i avtalet samt hur tillämpningen ska ske.

Akademikerförbundens uppfattning är att det är en mycket begränsad krets av tjänstemän som uppfyller de villkor som krävs för att kunna omfattas av målstyrd arbetstid. De tjänstemän som avses ska ha en betydande frihet beträffande arbetstidens förläggning. Friheten innebär att arbetstiderna inte är föremål för någon reell kontroll från arbetsgivaren. Denna särskilda förtroendeställning inbegriper å andra sidan ett speciellt ansvar för att arbetsuppgifterna fullgörs utan arbetstidsreglering.

Uppfylls de krav som ställs kan en överenskommelse träffas. En sådan är ömsesidig och kan sägas upp av båda parter.

Funderar du och din arbetsgivare på om det finns möjlighet för dig att arbeta målstyrt kan du ta hjälp av checklistan för att se om din tjänst uppfyller de kriterier som ställs samt vad det innebär för dig rörande ersättningar och arbetstidsregler.