Med målet att förändra arbetslivet

Universell utformning av arbetsplatser är ett perspektivskifte. Ett sätt att se på arbetslivet och att samtidigt radikalt förändra det. Ingen lätt match, men en viktig byggsten i arbetet för en inkluderande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv fritt från diskriminering och utanförskap. 

I mitt yrkesverksamma liv har arbetsmiljö och lika villkor varit den röda tråden. Sedan några månader tillbaka är universell utformning ett frekvent buzzword i min vardag. Och mer av det ska det bli! Få har nog missat förbundets samarbete med Funktionsrätt Sverige, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Vi driver projekt med stöd av Europeiska Socialfonden, ESF, med målet att skapa mer inkluderande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv. 

Under en period har vi nu formerat oss i projektsamarbetet, skapat underlag för grund- och fortsättningsutbildningar. Ambitionen att kombinera de fyra perspektiven rörande arbetsplatsens fysiska utformning med social arbetsmiljö, arbetsplatsens organisation och ledning, samt rekrytering och kompetensförsörjning kan verka vara att gapa över mycket. I grunden är innehållet kanske inte så revolutionerande nytt. Ett perspektivskifte består i en helhetssyn på universell utformning av arbetsplatser med utgångspunkten i att vi människor är olika, fungerar olika och behöver olika. 

Det handlar alltså inte om ytterligare en pålaga, ytterligare en måttstock eller ytterligare formulär att fylla i. Det handlar mer konkret om att omhänderta kraven i diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i kombination med arbetsmiljölagens krav som specificerats i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i grunden göra det systematiskt: Undersöka – Analysera – Åtgärda – Följ upp. Målet är processer med universell utformning för ögonen där vi hjälps åt att göra rätt från början, för att slippa göra dyra tillägg och anpassningar i efterhand.

Vi går skarpt i november 

Under den förhållandevis korta tiden jag har arbetet med frågorna har många i mitt nätverk varit nyfikna och intresserade. Människor vill i grunden göra rätt och de allra flesta arbetsgivare vill vara goda, kreativa och lönsamma. Jag får frågor om vad vi göra, om vår drivkraft och hur vi ser på framtiden. Det finns ett momentum nu – arbetslivsfrågor är heta. Hur kommer framtidens arbetsliv i Sverige att se ut och vilka kommer att få plats? 

Det är nu det gäller. I dagarna lägger vi fast innehållet i grundutbildningen. Senare under november månad testar vi den på anställda ibland annat Varbergs kommun, och det här ser jag så mycket fram emot! Det kommer inte att vara klappat och klart. Vi lär oss i processen och det kommer våra deltagare också att göra. Det är det som är det fina med utvecklingsprojekt. Vi är inte experter på alla detaljerna, men våra deltagare kan sina verksamheter. Det finns inget facit på vad deltagarna ska göra, det finns ingen checklista för arbetsplatsen för att bli universellt utformad. Det ska istället vara en ständigt pågående process. Vi kommer aldrig att bli klara, men vi kommer att göra skillnad. 

I realiteten vet vi redan nu att vi inte riktigt kommer att klara rekryteringsbehoven för framtidens arbetsmarknad i det här landet. Vi är för få och vi ska ta hand om en ständigt växande och åldrande befolkning. Idag har vi dessutom ett arbetsliv där alltför många står utanför – människor som inget hellre vill än att arbeta, få bidra och utvecklas. Diskrimineringen som sker i arbetslivet är inget vi kan blunda för, och antalet människor med psykisk ohälsa eller alltför svaga kunskaper i svenska ökar. Kan vi skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv där fler kan komma in, bidra och själva utvecklas har vi som samhälle mycket att vinna.

Göra begreppet känt

Det här är inget som vi kan göra själva. Jag ser framför mig att det vi gör nu blir starten på en slags folkrörelse. Både för att vi vill, men också för att vi måste. Vår medlemstidning Akademikern djupdyker i ämnet i sitt senaste nummer och Fastighetstidningen uppmärksammade oss häromveckan. Vi arrangerar utbildningar för förtroendevalda och skyddsombud inom Saco, vi träffar HR- och chefsnätverk, vi håller seminarier på Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen och vi för samtal med Myndigheten för delaktighet. En viktig yrkesgrupp i sammanhanget är arkitekter. De designar och skapar många av de fysiska rum som människor kallar för sin arbetsplats. Hur många har arbetat efter devisen att huset de skapar ska vara fullt tillgängligt för alla? 

Jag fick chansen att besöka och blogga om danska Handicaporganisationernes hus. Nyligen valde Sveriges Arkitekter att förädla och publicera den på sin webbplats. Att komma in på sin arbetsplats är bara första steget. Vi ska även kunna arbeta med hjälp av så få anpassningar som möjligt och ges möjlighet att trivas och utvecklas där tillsammans med andra. Det kan vi göra i en universellt utformad arbetsplats – men då gäller det först att många kloka slagit sina huvuden ihop för att skapat den platsen och den sedan omhändertas i den process som krävs för att hålla det arbetet levande. Våra samtal med framtida partners i projektet är breda, ambitionerna är höga och optimismen är stor. Tänk om akademin vaknar och tar upp perspektivskiftet i kommande utbildningar! En stadigvarande förändring är vad vi i projektet vill se. Vi vill förändra och göra avtryck. 

Jag inser så klart att det är en ynnest att kunna säga att ens arbete är viktigt, gör gott och till råga på allt förändrar arbetslivet. Långt ifrån alla har samma möjlighet, men självklart kan ingen göra allt. Ändra perspektiv kräver kunskap och insikt. En förändring av arbetslivet tar tid och det fina i kråksången är att vi alla kan bidra. Det faktum att vi inser att olikheter berikar och ger vinster, hur vi bemöter varandra, hur vi rekryterar kollegor, leder och organiserar vårt arbete, hur vi bygger och planerar lokaler får enorma effekter på arbetsmarknaden. Ett inkluderande och hållbart arbetsliv gynnar oss alla. Universell utformning av arbetsplatser är inte bara visioner, det är verkstad. Och det är viktigt. 

Läs mer om UUA

UUA – Universellt utformade arbetsplatser 

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats? 

Hur ser våra framtida arbetsplatser ut?