Mer normkritik i socialtjänsten

Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov? Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv.

Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att man har behov.  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja socialtjänsten i hur bemötandet kan förbättras och gör det nu i form av en webbutbildning. Sara berättar att utbildningen ligger öppen på Kunskapsguiden.se och tanken är att den ska göras i arbetsgruppen.

Det tar ungefär tre halvdagar att gå igenom utbildningen men det går också att sprida ut den över längre tid. Utbildningen består av filmer, övningar, faktaunderlag och diskussionsfrågor. Filmerna beskriver situationer från socialtjänsten, goda exempel från kommuner som fått stadsbidrag för att arbeta med hbtq-frågor i socialtjänsten och porträttfilmer där några personer beskriver sina erfarenheter.

Reflektera över sina egna normer

Tanken är att två personer från varje arbetsgrupp ska vara processledare och att närmaste chef också ska delta. Sara betonar att det är viktigt att gruppen kommer överens om att diskutera respektfullt och vara noga med att ingen känner sig utsatt i gruppen. Socialstyrelsen kommer att kunna ge stöd till processledare och följa kommunernas erfarenheter av utbildningen. Myndigheten delar också varje år ut stadsbidrag till kommuner som vill förbättra sitt arbete med hbtq-personer.

I podden konstaterar vi att det är en stor utmaning i att diskutera och kritisera normer i sitt arbete eftersom var och en också måste reflektera över sig själv på ett sätt som går in på ens privatliv. Utbildningen riktar sig till alla verksamheter inom socialtjänsten så väl myndighetsutövning som utförarverksamheter, barn och ungdomsvården så väl som äldreomsorgen.