Mer tid för klienterna ger lägre ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun har kartlagt hushållen som haft ekonomiskt bistånd länge för att kunna ge bättre stöd och hjälp. I veckans Socialtjänstpodd berättar socialsekreterarna Ulrika Ström och Jennifer Ifver om hur de förändrat sitt arbete.

Sollentuna är en kommun som inte har så stor andel personer som beviljas ekonomiskt bistånd. Kommunen har inte heller särskilt höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Däremot har de fler hushåll som söker ekonomiskt bistånd under lång tid. Hur kom det sig?

Kartläggningen visade att många personer var över 50 år, att sjukskrivna utan sjukpenning var nästan lika många som de som var arbetslösa och många av de som var arbetslösa har aldrig haft någon längre period av arbete av olika skäl. De som har fått ekonomiskt bistånd under lång tid har ofta en mer komplex problematik än att de saknade ett arbete. Ulrika Ström berättar att det kan bero på missbruk, funktionsnedsättningar eller att man är i behov av rehabilitering från hälso- och sjukvården. En annan grupp som fått ekonomiskt bistånd under lång tid var de som har egna inkomster men som inte är självförsörjande för att de bor på tillfälliga boenden.

Administrativt stöd till socialsekreterarna

Enheten har nu förändrat sitt arbete särskilt med den gruppen som är sjukskrivna utan sjukpenning. Socialsekreterarna har fått administrativt stöd så att de har mer tid att träffa klienterna. Den medicinska historiken har gåtts igenom av en läkare för att se om det finns behov av mer medicinsk utredning, insatser från hälso- och sjukvården och om det är möjligt att ansöka om sjukersättning. Tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet har aktiveringsinsatser tagits fram för de personer som har varit arbetslösa under lång tid. Många personer som saknar bostad tycker att det är svårt att söka och hitta en varaktig bostad. Därför har kommunen nu en boendehandläggare som arbetar med att ge stöd och hjälp till bostadslösa.

Det nya arbetssättet har mötts av blandade reaktioner från personerna som haft ekonomiskt bistånd under lång tid. En del tycker att det är bra att få mer stöd för att kunna förändra sin situation andra blir oroliga för de riskerar att bli av med sin försörjning på grund av nya krav. De effekter som socialsekreterarna ser är att antalet tillfälliga boenden har gått ned och att tätare besök med klienterna gjort att insatserna blivit mer individanpassade. Snart ska en ny kartläggning göras för att följa upp vad arbetet gett för resultat och om det finns nya grupper som behöver en annan typ av stöd.