Mest lönsamt att dela lika på föräldraledigheten

Åtta av tio svenskar tror att det är bäst för familjens ekonomi om den förälder som tjänar minst stannar hemma med barnen, visar en ny Novusundersökning på uppdrag av Saco. Men för de allra flesta stämmer det inte.

Planerar ni er föräldraledighet? Se till att ni verkligen har koll på det ekonomiska innan ni fattar ert beslut. De flesta tror att familjen tjänar på att låta den förälder som tjänar minst stanna hemma längst med barnen. Istället är det enligt Sacos beräkningar oftast mer lönsamt i längden att dela lika på ledigheten under det första året. Anledningen är den föräldralön som alla nyblivna föräldrar som omfattas av kollektivavtal har rätt till. 

– Argumentet att familjen inte har råd att låta den mer högavlönade föräldern, ofta pappan, vara hemma håller inte, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

– Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är nyckeln till en jämställd arbetsmarknad. Föräldralönen är en förmån som stärker småbarnsföräldrarnas ekonomi och bidrar till lika villkor i arbetslivet. Kunskapen om kollektivavtalets innehåll måste bli bättre och där har både fack och arbetsgivare ett ansvar.

På Sacos hemsida kan blivande föräldrar ta reda på hur den gemensamma inkomsten förändras beroende på hur man väljer att ta ut föräldraledigheten. I det digitala verktyget kan man testa att lägga in olika löner för de båda föräldrarna för att se vilken fördelning som är mest ekonomisk. 

Mycket att tjäna

I en familj där den ena föräldern tjänar 27 000 kronor och den andra tjänar 43 000 kronor får familjen exempelvis cirka 25 800 kronor mer under det första året om de delar på föräldraledigheten, jämfört med om den lägre avlönade föräldern hade varit hemma i 10 månader och den högavlönade i två månader (förutsatt att båda har rätt till sex månaders föräldralön).

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10 procent av lönen under lönetaket (cirka 37 000 kronor i månaden) samt cirka 90 procent av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

Novusundersökningen

Undersökningen omfattar 1 021 personer i åldern 18-79 år och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Saco. 79 procent av de tillfrågade tror att följande påstående stämmer helt eller delvis: ”För de flesta familjer i Sverige är det mest ekonomiskt fördelaktiga att den som tjänar minst tar ut den större delen av föräldraledigheten. Med föräldraledighet avses här fullt uttag av föräldrapenning under det första året.”