Mest utsatta unga bör mötas av välutbildad personal

Det finns stora brister i dag i vården av våra mest utsatta barn och unga. Till stora delar är det kopplat till frågan om personalens kompetens. Vi välkomnar att regeringen nu ger Statskontoret i uppdrag att göra en bred översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS, skriver Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, och Lena Henriksson, Saco-S i Svenska Dagbladet

Akademikerförbundet SSR välkomnar att regeringen nu ger Statskontoret i uppdrag att göra en bred översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Tyvärr finns det idag stora brister i vården av våra mest utsatta barn och unga. Till stora delar är det kopplat till frågan om personalens kompetens.

Idag är det, tvärtemot vad man kan tro, så att barn och unga som får behandling i öppenvård ofta möts av mer kvalificerad personal än unga som har placerats mot sin vilja. Det är helt orimligt. Den frågan måste stå i fokus under översynen.

Akademikerförbundet SSR är det Saco-förbund som har flest medlemmar inom SiS och vi får många signaler om en arbetsmiljö som är under all kritik. Många institutioner har låg grundbemanning och personal som saknar utbildning och relevant erfarenhet. Personalomsättningen är hög. Brister i ledning och organisation är en vanlig anledning till att våra medlemmar söker sig till andra arbeten.

Myndigheten gör ständigt undantag från sina egna riktlinjer om att de som arbetar med behandling ska ha minst tvåårig eftergymnasial utbildning. Med hänvisning till att det är svårt att rekrytera anställs år efter år personer som helt saknar utbildning för arbete med utsatta ungdomar. För att komma till rätta med det måste SiS börja erbjuda konkurrenskraftiga löner och större möjligheter att utvecklas i sin profession, i stället för att som nu tumma på kraven. 

Chefer inom SiS har en komplex situation. De har behandlingsansvar och ska driva verksamheten enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, samtidigt som de har personalansvaret. För att klara allt detta krävs en högskoleutbildning. Myndigheten har också en riktlinje om att chefer ska ha en högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng, men i praktiken görs upprepade avsteg från detta. Vi vill därför se att kravet på högskolekompetens för chefer inom SiS blir obligatoriskt.

Det är viktigt att komma ihåg att barn och unga som placeras hos SiS är de som alla andra aktörer har misslyckats med, de som är mest utsatta och har störst vårdbehov. Våra medlemmar tar emot utåtagerande ungdomar som polisen har satt handfängsel på eller som har lagts i bältessäng inom psykiatrin. SIS har inga sådana tvångsmedel att ta till. Den mest långtgående befogenheten är att i vissa situationer avskilja unga, så att de vistas ensamma med en personal. För att kunna ge en kvalificerad vård ställs det därför mycket stora krav på personalens kompetens. Vi vill se fler med högskoleutbildning i den direkta vården. Det krävs också ett närmare samarbete med psykiatrin så att unga med psykiatriska problem som självskadebeteende eller som är suicidala kan få en bättre vård än idag.

Vi vill betona att det också finns det som fungerar bra inom SiS. Myndigheten arbetar på flera håll med en ny behandlingsmodell, där även anhöriga involveras och där samma behandlare fortsätter med eftervård efter att en ungdom lämnat SiS. Det har lett till att betydligt färre ungdomar blivit omhändertagna igen. SiS planerar också att börja arbeta mer tvärprofessionellt och multimodalt, i något som kallas SiS 2020. Det är positivt, men det kommer att kräva en annan typ av organisation med ökad bemanning och fler högskoleutbildade. Om det ska bli verklighet kommer det att krävas ökade resurser.

Mycket av det vi beskriver här gäller inte bara för SiS verksamhet inom de särskilda ungdomshemmen utan även för den vård myndigheten bedriver enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Även där krävs en översyn och en höjning av kompetensen. 

Vi har stora förhoppningar om att Statskontorets breda översyn kommer att leda till avgörande förbättringar av vården av våra mest utsatta barn och unga, samtidigt som bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor gör det lätt att rekrytera personal med rätt kompetens. 

Följande krav ser vi som grundläggande: 

• Personal måste rekryteras utifrån kompetens och inte som idag främst utifrån personlig lämplighet. Andelen högskoleutbildade måste öka.

• Krav på högskoleutbildning ska gälla för alla chefstjänster.

• Bättre samverkan mellan SiS och psykiatrin.

Heike Erkers
förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Lena Henriksson
ordförande för Saco-S inom SiS