Mycket kvar att göra för att personalen ska stanna

Ja, det finns goda exempel på lokalt förbättringsarbete. Men tyvärr måste vi konstatera att det är långt kvar innan personalkarusellen slutar snurra, skriver Heike Erkers och Markus Furuberg i en slutreplik i Dagens Samhälle om kompetensflykten.

SKL lyfter i repliken ”Nio av tio socialsekreterare finns kvar i kommunerna” på vår debattartikel ”Kommunerna blöder kompetent personal” fram att det på senare tid har skett vissa förbättringar när det gäller den höga personalomsättningen i framför allt socialtjänsten. Det håller vi med om. Det finns goda exempel där lokalt arbete har givit ett bra resultat. Men tyvärr måste vi konstatera att det är långt kvar innan personalkarusellen slutar snurra. För att nå dit måste vi parter ta ett antal gemensamma steg och vi välkomnar SKL att vara med i det arbetet.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar byter arbetsgivare i snabbare takt än någon gång tidigare. En anledning är bristen på möjligheter att göra lönekarriär utan att byta jobb. Hög arbetsbelastning och obalans mellan krav och resurser driver också på personalomsättningen.

Det går att förändra. Och det finns stora vinster i att arbeta systematiskt och långsiktigt för att säkra kompetensförsörjningen över tid. Vår förhoppning är att vi som parter ska fokusera på det gemensamt.

Kommunerna har en konkurrensfördel i kompetensjakten. Många värdesätter att vara en del av en viktig samhällsfunktion med möjlighet att göra skillnad för människor. Det är signaler vi återkommande får från våra medlemmar. Men om nyanställda ska välja att stanna kvar på sina arbeten krävs det också att arbetsgivaren möter upp med bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

Det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom organisationen. Kostnaderna som krävs för att verksamheten ska kunna behålla och utveckla medarbetare måste ställas mot vad det kostar att förlora kompetens, lägga tid och pengar på att nyrekrytera och skola in ny personal. 

Akademikerförbundet SSR:s lokalföreningar i en rad kommuner har i vår tagit initiativ till samtal om hur vi som parter kan arbeta tillsammans för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Vi hoppas att SKL välkomnar dessa initiativ och stödjer tanken på partsgemensamma arbeten för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Vi vill stoppa kompetensflykten och arbeta långsiktigt tillsammans med arbetsgivarna, både centralt och lokalt, för att ta itu med de strukturella balanser som finns. De byggstenar som behövs är:

  • En plan för kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
  • Karriärvägar som uppmuntrar till utveckling.
  • Bra förutsättningar för närvarande chefer.
  • En lönebildning som belönar kompetens och utveckling.
  • En lokal avsiktsförklaring för ett hållbart och friskt arbetsliv.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR