Nationellt avtal för krissituationer klart

Markus Furuberg

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna, däribland Akademikerförbundet SSR, i välfärdssektorn har idag kommit överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Kollektivavtalet reglerar tydligt anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. 

- Vid krissituationer är det av yttersta vikt att samhällets stödfunktioner fungerar. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och yrkesgrupper har viktiga roller i det arbetet. Det kan handla om socialsekreterare, kuratorer, psykoterapeuter och chefer. Därför är det mycket bra att krislägesavtalet nu är klart att användas och vid behov kan aktiveras redan i sommar, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Arbetsgivarna inom kommun- och regionsektorn har ett särskilt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvård, kommunikation och annan samhällsservice samt att skydda medborgarna. Detta gäller även i särskilt påfrestande situationer, där verksamheterna kan få extra svåra bemanningsproblem.

- Det är glädjande att vi nu har ett kollektivavtal som tydligt reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Krislägesavtalet ger utrymme för en stor flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor. Därför innehåller avtalet också förmånliga ersättningar, säger Joakim Larsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal samt vård- och omsorgspersonal. Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKL och Sobona.

I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för arbetstagare som arbetade i samband med bränderna. Det blev tydligt att befintliga kollektivavtal är otillräckliga i den här typen av situationer. Parterna bedömde därför att det var nödvändigt att ta fram ett särskilt kollektivavtal som ska gälla vid krislägen.

Fakta om krislägesavtalet

  • Arbetsskyldigheten är vidare än normalt.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Mer information

Sveriges kommuner och landstings (SKL) arbete med krisberedskap 
Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Kontakt

Presschef Joanna Abrahamsson
070-690 44 23
joanna.abrahamsson@akademssr.se