Nu kommer ny etisk kod för socialt arbete

En ny etisk kod för socialarbetare tagits fram av Akademikerförbundet SSR. Målet är att den ska vara ett stöd i det dagliga arbetet men också användas som diskussionsunderlag.

Det var i september som den nya etiska koden för socialarbetare klubbades igenom av förbundsstyrelsen.

– Etiska bedömningar är en stor del av det sociala arbetet. De som tillhör den här yrkesgruppen ställs inför många svåra beslut. Den etiska koden ska vara ett stöd för dem, berättar Titti Fränkel, som arbetar som utvecklingschef för socialt arbete vid Akademikerförbundet SSR.

Koden är ett verktyg för yrkesverksamma socialarbetare, men också för studerande på landets socionomutbildningar. Koden kan också ha betydelse för alla som är intresserade av socialt arbete, genom att den visar hur de yrkesverksamma inom området uppfattar sitt uppdrag ur etisk synpunkt.

– Att ha kompetens för att göra etiska överväganden i socialt arbete är nödvändigt i en evidensbaserad praktik. Man måste ha klart för sig varför man gör de bedömningar som man gör, säger Titti Fränkel.

I dokumentet finns flera etiska fallbeskrivningar som är tänkta att användas som diskussionsunderlag i arbetsgrupper. Frågeställningarna rör exempelvis äldreomsorg, barn som far illa och missbruksvård.

Arbetet med att ta fram en etisk kod är omfattande, eftersom den ska vara väl förankrad då den träder ikraft. Dokumentet har skrivits av professor Erik Blennberger, professor i etik vid Ersta Sköndal högskola, i samarbete med en referensgrupp med personer inom olika yrken som rör socialt arbete. I en remissrunda har det skickats till ett 50-tal berörda organisationer.

Den nya koden ersätter den tidigare från 2010.

– Man måste uppdatera de etiska koderna med jämna mellanrum eftersom de bygger på värderingar och normer som förändras, säger Titti Fränkel.

Den etiska koden skickas till Akademikerförbundet SSR:s medlemmar som registrerat att de arbetar med socialt arbete.

Dokumentet ska även översättas till engelska, eftersom Sverige är föregångare för många andra länder när det gäller etik i socialt arbete. På så sätt kan riktlinjerna spridas till andra länder. 

Fem områden i den etiska koden

  1. Det sociala arbetets och professionens grund
  2. Profession och personlighet
  3. Klienten/den enskilde
  4. Organisation, kollegor och arbetsplats
  5. Samhälle

Läs hela den etiska koden här!