Ny föräldraförsäkring ska underlätta för stjärnfamiljer

En uppdaterad föräldraförsäkring ska göra det enklare för stjärnfamiljer. Försäkringskassan svarade på frågor om det nya förslaget under ett seminarium på Pride House.

Stjärnfamiljer har blivit allt vanligare. Var femte barn växer idag upp i en annan familjekonstellation än kärnfamiljer bestående av biologisk mamma, pappa och barn. En modern föräldraförsäkring måste kunna möta deras behov, menar regeringen.

I december överlämnades utredningen om en modern föräldraförsäkring. Syftet är att föreslå åtgärder som kan bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap – och inte minst ökade möjligheter för stjärnfamiljer att använda föräldrapenning.

Idag är föräldraförsäkringen begränsad till att omfatta enbart biologiska föräldrar, vårdnadshavare eller personer som likställs med förälder – det sistnämnda kräver ofta att personen ska vara gift med eller ha tidigare barn med den juridiska föräldern. Det innebär att många personer som faktiskt har en föräldraroll eller på annat sätt spelar en viktig roll i barnets omvårdnad i dagsläget inte kan vara föräldralediga, förklarade Niklas Lövgren, Försäkringskassan, och Anna Galin, RFSL, på torsdagens seminarium.

Fler än två föräldrar

Utredningen föreslår därför att fler vuxna än i dag ska kunna ta ut föräldrapenning för ett barn. Exempelvis ska mammans eller pappans sambo ha rätt att vara föräldraledig och att 30 dagar per förälder skulle vara överförbara till annan försäkrad.

Rent konkret skulle det exempelvis innebära att om två samkönade par skaffar barn tillsammans så kan både de biologiska/juridiska föräldrarna och deras respektive partners ta ut föräldrapenning, oavsett om de är gifta eller inte. Detta kan man göra genom att de juridiska föräldrarna överlåter föräldradagar till sina respektive. Maximalt kan då fyra personer ta ut föräldrapenning för ett och samma barn. Det ska då också gå att ta ut så kallade dubbeldagar, det vill säga vara föräldralediga samtidigt, även om man är fler än två föräldrar.

När det gäller tillfällig föräldrapenning, de tio dagar som man exempelvis kan ta ut i samband med barns födelse eller vid adoption, är försäkringen inte lika stelbent. Där kan dagarna redan idag tas ut av en sambo, oavsett äktenskapsstatus. De kan också överlåtas till annan närstående person som inte nödvändigtvis är någon av föräldrarna.

Anna Galin påpekade att det även i det nya förslaget finns en del att önska. Exempelvis så måste par som skaffat barn utomlands via insemination eller surrogatmödraskap vänta på att få sitt föräldraskap godkänt innan man har rätt till föräldrapenning. Ett lesbiskt par får därmed vänta på att den icke födande föräldern godkänns som adoptivförälder till sitt barn. Förslaget gör det inte heller möjligt för ensamstående föräldrar att överlåta dagar på närstående som inte räknas som förälder till barnet.