Ny försäkringsförmån för anställda vars sjukpenning indragits av Försäkringskassan

En ny försäkringsförmån, ”Särskild AGS-KL förmån” börjar gälla från 1 juni 2018.

Bakgrunden till förmånen är att förbundet träffat en principöverenskommelse under avtalsförhandlingar 2017 om att ersätta en kollektivavtalad reglering i Kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) med en försäkringslösning via AFA Försäkring. Förmånen gäller om du är anställd inom kommun, landsting och regioner samt vissa kommunala bolag. Förmånen tar sikte på att ersätta den anställde om Försäkringskassan beslutat att dra in sjukpenning med motivering att den anställde kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden med stöd av 27 kap. 48 eller 49 §§ Socialförsäkringsbalken. 

Särskild AGS-KL förmån betalas med 77,6 procent alternativt 72,75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under högst 180 dagar.  Särskild AGS-KL förmån ska tillämpas från 2018-06-01 och gäller försäkringsfall med beslut om att dra in sjukpenning från 1 juni 2018 eller senare. För det fall beslut infaller 31 maj eller tidigare gäller AB § 28 mom. 9.

Det som är nytt från 2018-06-01 är att den anställde själv som ska anmäla och söka Särskild AGS-KL förmån på anvisat sätt hos AFA Försäkring. För närmare information. https://www.afaforsakring.se/globalassets/nyhetsrum/ny-forsakringsforman-i-ags.pdf

För ytterligare information och rådgivning kontakta SSR Direkt, 08 617 44 00 knappval 2 eller ssrdirekt@akademssr.se. Är du chef kontaktar du Chef Direkt på 08 617 44 00 knappval 3, eller chefdirekt@akademssr.se.