Ny handbok för bättre arbetsplatsträffar!

En arbetsplatsträff är ett utmärkt forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor. Men ibland kan man behöva lite inspiration för att det ska bli bra. En ny handbok bjuder på matnyttiga idéer, skriver Suntarbetsliv.

Syftet med arbetsplatsträffar är att du och dina medarbetare regelbundet ska ha chansen att tillsammans diskutera frågor som hälsa, trivsel, vidareutveckling och andra frågor kopplade till arbetsmiljö. Men om träffarna uppnår sitt syfte eller inte beror till stor del på hur man väljer att lägga upp dem.

En grupp stressforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg besökte nio olika enheter på ett sjukhus inom Västra Götalandsregionen för att se hur de planerade och genomförde sina arbetsplatsträffar. Forskarna tittade bland annat på vilka ämnen som togs upp, vilka som fick komma till tals samt vad medarbetare och chefer tyckte om träffarna.

Flera av arbetsplatserna tyckte det var svårt att prioritera mellan att ge viktig information och att skapa dialog. Det varierade också mellan om det mest var chefen, några få eller de flesta på mötet som pratade.

Utifrån resultaten i studien skrev forskarna en handbok med konkreta verktyg och rekommendationer till hur en grupp kan titta på sina arbetsplatsträffar för att förändra dem, så att mer dialog kan ske.

Läs mer

För att läsa hela artikeln, besök Suntarbetsliv. Vill du läsa mer om arbetsmiljö, likabehandling, diskriminering och det fackliga arbetet kring det, hittar du mer info under fliken Jobb & Lön här på vår hemsida. 

Så skapar du bättre arbetsplatsträffar 

 • Fundera över hinder för medarbetarna att delta
 • Kan till exempel nattarbetare delta, eller krockar mötet med andra viktiga möten för personalen?
 • Kan våra APT förläggas så att de medverkande inte störs av ordinarie verksamhet?
 • Använder gruppen några metoder för att stimulera olika sätt att diskutera de ämnen som tas upp som till exempel bikupor eller temafrågor eller ”laget runt”?
 • Hur lokalen är utformad spela roll för vilka som kommer till tals. Finns det plats för alla deltagare att sitta eller måste några stå? Sitter vissa med ryggen mot andra?
 • Skapa dialog under mötet
 • Informera genom andra kanaler
 • Mejla informationen till deltagarna innan APT.
 • Använd en anslagstavla för den senaste informationen
 • Tydliggör kommunikationsform i dagordningen
 • Är punkten en informationspunkt eller en punkt för dialog?
 • Skapa utrymme för kompetensutveckling
 • Låt medarbetarna dela med sig av olika arbetssituationer/fall och diskutera detta.
 • Anordna ”Studiecirkel” – där t.ex. en vetenskaplig artikel eller ett bokkapitel läses och för sedan ett samtal kring det på APT.

Källa: Suntarbetsliv

 •