Nya avtal tecknade med Arbetsgivaralliansen bransch Utbildning/Folkbildning avseende avtalen för Skola/Utbildning och Folkhögskola

Akademikerförbunden har träffat nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor avseende de två avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Löner

Båda avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Revisionsdatum är den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna hos Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 3,0 % per den 1 december 2020 respektive 2,4 % per den 1 maj 2022.

Förändringar i de allmänna villkoren

Övertidsersättning

Övertidsersättning ska beräknas per påbörjad halvtimme istället för per fullgjord halvtimme.

Ob-ersättning

Ob-ersättningen höjs enligt följande:

Kronor per timme från och med 1 maj 2021:

  1. 114:25 kr
  2.   57:10 kr
  3.   46:30 kr
  4.   22:95 kr

Kronor per timme från och med 1 maj 2022:

  1. 118:15 kr
  2.   59:00 kr
  3.   47:90 kr
  4.   23:75 kr

Kort ledighet med lön

Kort ledighet med lön kan beviljas för del av arbetsdag. I särskilda fall kan arbetsgivaren bevilja ledighet för en eller flera dagar, t ex vid hastigt påkommande sjukdom hos någon nära anhörig som bor hemma hos arbetstagaren eller vid någon nära anhörigs frånfälle. Med nära anhörig avses exempelvis make eller maka, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar.

För det fall verksamheten så tillåter kan arbetsgivaren bevilja kort ledighet med lön för besök i hälso- och sjukvård som syftar till att behålla och återställa arbetsförmågan, respektive besök på barnmorskemottagning eller barnavårdscentral.

Restidsersättning

Taket för restidsersättning höjs från sex timmar till högst åtta timmar per kalenderdygn.

Uppsägningstider

Alla anställda får uppsägningstid vid egen uppsägning enligt följande:

Anställningstid hos arbetsgivaren                              Uppsägningstid

Högst 2 år                                                                  1 månad

2-4 år                                                                         2 månader

Mer än 4 år                                                                3 månader

Avslutande av anställning på grund av uppnådd LAS-ålder

Reglerna gällande 67-åringar tas bort ur avtalet. Istället införs en regel som hänvisar till den ålder som vid varje tillfälle anges i Lagen om anställningsskydd:

Oberoende av avtalad uppsägningstid gäller följande för tjänsteman som inom en månad uppnår eller har uppnått den ålder som anges i 32a § Lagen om anställningsskydd:

Anställningen kan av såväl tjänsteman som arbetsgivare bringas att upphöra genom skriftlig underrättelse. Anställningen upphör en månad efter att underrättelsen lämnats till motparten. Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas.  Skriftlig överenskommelse om längre underrättelsetid än en månad kan träffas.

Ansökan om lägre sysselsättningsgrad för anställda som fyllt 65 år

En möjlighet för anställda som fyllt 65 år att ansöka om deltid införs i avtalet enligt följande:

I syfte att underlätta för ett längre yrkesliv kan arbetstagare som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta om verksamheten så tillåter. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligt motivera sitt beslut.

Arbetsgrupper, partsgemensam utbildning  och alternativa ferielönebilagor

Arbetsgrupp avseende utveckling av skolledares arbetsmiljö

Parterna är överens om att inrätta en arbetsgrupp i syfte att undersöka och utveckla skolledares arbetsmiljö.

Arbetsgrupp avseende ett längre och hållbart arbetsliv

Parterna är överens om att under avtalsperioden inrätta en arbetsgrupp i syfte att diskutera och lyfta fram exempel på lösningar för att uppnå ett längre och hållbart yrkesliv.

Partsgemensam utbildning

Centrala parter kommer att gemensamt bjuda in arbetsgivare och fackliga förtroendemän för att informera om kollektivavtalet och de förändringar som överenskommits. Även samverkansavtalet, inklusive förutsättningar för fackligt arbete, samt löneavtalet kommer tas upp vid dessa utbildningstillfällen.

Statistikavtal

Parterna är överens om att revidera och utveckla det gällande statistikavtalet.

Två separata bilagor till avtalen avseende särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare med ferietjänst

Parterna har träffat en överenskommelse om att frivilliga bilagor om alternativ ferielön införs från och med den 1 december 2020.