Nya kollektivavtal för anställda hos privata vårdgivare

Fysioterapeuterna med flera akademikerförbund har tecknat nya kollektivavtal för dig som är privatanställd hos arbetsgivare som är anslutna till Vårdföretagarna Almega.

Avtalen, gäller från 1 januari 2015 och tillsvidare.

Företagshälsovård (Bransch D)

Inom avtalsområdet Företagshälsovård (bransch D) har nya avtal tecknats både avseende allmänna villkor och lön.

Löneavtal

Löneavtalet har precis som tidigare ingen angiven nivå för löneförhöjningar. Fokus ligger istället på lokal lönebildning med årliga individuella samtal om resultat och lön. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen.

I löneavtalet har nu ett förtydligande skett angående hur löneprocessen ska fungera. Dessutom har parterna gjort en avsiktsförklaring i protokollet om att genomföra löneseminarium, samt partsgemensamma arbetsgrupper kring frågor som bland annat handlar om kompetensutveckling, lönestatistik och information.

Allmänna villkor

I de allmänna villkoren har en sjätte föräldramånad införts i frågan om föräldralön. Dessutom kan nu jour, beredskap samt ersättning för obekväm arbetsid (OB) efter enskild skriftlig överenskommelse bytas mot ledig tid Avtalet öppnar också upp möjligheten att för enskild arbetstagare nå överenskommelse med sin arbetsgivare om att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet. Kan den extra ledigheten inte plockas ut enligt överenskommelsen skall ersättningen gå tillbaka till arbestagaren.

Vård, Behandling och Omsorg (Bransch E) samt Äldreomsorg (Bransch F)

Inom avtalsområdena Vård, Behandling och Omsorg (Bransch E), samt Äldreomsorg (Bransch F) har nya löneavtal tecknats. Löneavtalet för dessa branscher är likalydande med bransch D. I protokollen framgår arbetsgivarens skyldighet att förtydliga innebörden avseende semester när arbetsgivare och arbetstagare överenskommer om annat antal semesterdagar än vad avtalet säger. Parternas avsikt är att part som vill göra avsteg från regeln i avtalet tydligt och skriftligt skall förklara innebörden i avsteget gentemot motparten. Avsteg kan inte ensidigt beslutas av arbetsgivaren utan kräver en överenskommelse Om inte överenskommelse nås gäller avtalets skrivelser