Nya regler i diskrimineringslagen

Sedan den 1 januari gäller nya regler i diskrimineringslagen. Det förebyggande arbetet breddas och ska ske i fyra steg, det blir också krav på årliga lönekartläggningar.

Tidigare gällde kravet på aktiva åtgärder, alltså att arbetsgivare jobbar förebyggande och främjande mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, bara tre av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Efter årsskiftet gäller reglerna även de övriga grunderna: könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, har det varit en påtaglig brist att arbetsgivare inte har behövt se över om det finns risker för diskriminering i samband med de övriga fyra diskrimineringsgrunderna.

Nu ska arbetet också ske i fyra steg. Arbetsgivaren ska börja med att undersöka vilka risker för diskriminering eller hinder för lika rättigheter och möjligheter som finns. Sedan ska orsakerna till de risker och hinder som upptäckts analyseras. Det tredje steget är att genomföra åtgärder. DO menar att arbetsgivaren har bäst kunskap om den egna verksamheten och därför själv ska bestämma vilka konkreta åtgärder som ska genomföras. Slutligen ska arbetet följas upp och utvärderas. Arbetet ska ske löpande, utvärderingar och uppföljningar kan användas i steg ett i nästa cykel.

Alla arbetsgivare ska också ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Nytt för i år är också att alla arbetsgivare ska göra årliga lönekartläggningar för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Organisationer med minst tio anställda måste dokumentera arbetet. 

 

Läs mer om diskriminering

Tema rättvis rekrytering: Vem passar skon?

Regeringen vill införa årlig lönekartläggning

Tema skeva löner: "Vi måste arbeta mer systematiskt med jämställdhet"