Nytt år, nya avtal

Det är en spännande tid som vi nu går in i. Ett nytt, unikt avtal inom kommun- och landstingssektorn börjar gälla från årsskiftet. Samtidigt startar en ny avtalsrörelse upp.

Nytt år med nya möjligheter. Det är en spännande tid som vi nu går in i! Det nya avtalet om tidig lokal omställning (TLO-KL) börjar gälla från årsskiftet. Ett avtal ensamt i sitt slag om att göra det möjligt att arbeta framsynt med kompetensförebyggande insatser som tar sikte mot att undvika eventuell framtida övertalighet. Genom avtalet finns också möjligheter till omställningsstöd för medarbetare som drabbas av ohälsa och inte kan återgå till sitt ordinarie arbete. Det sistnämnda handlar framförallt om att utforma stöd och kompetensutvecklande insatser som är förenligt med den anställdes arbetsförmåga mot ett annat arbete eller yrke som får arbetstagaren tillbaks i arbetslivet.

Det är en tradition att växla yrkanden strax innan jul när förbundet går in i en avtalsrörelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Traditionsenligt presenterade båda parter sina yrkanden innan jul inför avtalsrörelsen 2017. Vad blir då de viktiga frågorna? För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra den lokala löneprocessen. Då är analys av löneökningsbehov, lönekriterier, lönespridning och koppling mellan löne- och budgetprocess viktiga ingredienser för den lokala lönebildningen.

Förbundet ser att kraven och vägledningen från centrala parter måste blir tydligare för att lokala parter ska kunna leva upp till avtalets grunder om individuell och differentierad lönesättning. Förutom reallöneökningar behöver förutsättningen för lönesättande chefer förbättras, bra lönesättning kräver bra stöttning från arbetsgivaren men också tydliga mandat där ansvar och befogenheter överensstämmer.

Med inriktning mot att utveckla de allmänna villkoren vill förbundet främja ett hållbart och friskare arbetsliv, det innebär att arbetstidens omfattning, förläggning och påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö måste ses över. Akademikerförbundet SSR ser förutom en sund arbetsmiljö också att våra medlemmar måste erbjudas mer attraktiva och konkurrenskraftiga anställningsvillkor så att duktiga medarbetare vill stanna kvar inom välfärdssektorn, personalomsättningen måste minska för att vi ska klara leverera en välfärd som möter medborgarnas behov och förväntningar.

SKL:s mål och inriktning för lön och anställningsvillkor går i riktning mot en vässad välfärd, de ser utmaningarna med kompetensförsörjningen för att klara välfärden.  Lösningen för att klara och till och med vässa välfärden verkar bestå i att ta till vara befintliga resursers kompetens och effektivisera verksamheten och arbetsinnehåll. De ekonomiska förutsättningarna som framställs i kommuner och landsting är skrala med vissa variationer. Återhållsamhet och hänsyn till samhällsekonomiska ramarna är ekonomiska realiteter som SKL vill hålla sig till. Det är inget nytt budskap som presenteras av vår motpart, ett varningens finger om att inte äventyra de lokala arbetsgivarnas ekonomi eller riskera samhällsekonomin är argumenten för återhållsamhet som SKL brukar presentera inför en ny avtalsrörelse.

En gemensam nämnare som går att urskilja från båda parters avtalskrav är att välfärden står i fokus. Från Akademikerförbundet SSR:s sida ser vi att ohälsotalen inom sektorn måste minska, löner och andra anställningsvillkor måste förbättras för att stoppa den kompetensflykt som de senaste åren blivit mer och mer påtaglig. Med andra ord krävs det investeringar i vår kunskapsintensiva sektor för inte behöva montera ner välfärden, steg för steg. För att kunna effektivisera verksamheten och till och med vässa välfärden måste åtgärder göras för att få behålla duktiga medarbetare och satsningar göras för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Kostnaderna för ohälsotalen och personalflykten är stora, med rätt investeringar inom den kunskapsintensiva välfärdssektorn är Akademikerförbundet SSR övertygad om att satsningarna kommer att löna sig och välfärden vässas.