Nytt avtal

Akademikerförbunden har idag tecknat avtal med KFO avs avtal Industriföretag, Tjänsteföretag samt Ideella organisationer.

Efter avslutade avtalsförhandlingar rörande industriavtalet, tjänsteavtalet och IDO-avtalet med KFO, akademikerförbunden och Unionen har ett nytt avtal träffats som gäller 2017-19

Samtliga avtal har parallellförhandlats

Förändringar i korthet;

Gemensamt för samtliga avtal;

En uppsägningstrappa införs för arbetstagare anställda efter 1 april 2017. År 0-1 – 1 mån; år 1-2 – två månader; år 3 och därefter 3 mån. (Ag följer LAS-trappan efter 6 år)
En förändrad skrivning avs. tjänstepension (§ 12 resp § 13 avtalen) – hänvisning till Collectum, Folksam samt TRR har tagits bort.
En arbetsgrupp tillsätts för att se över avtalens arbetstids- och semesterbestämmelser i syfte att göra dem mer läsbara och lättolkade.
Därtill har redaktionella ändringar gjorts avs. att arbetstidsbestämmelserna om förskjuten arbetstid, jour och beredskap förs in i avtalet om allmänna villkor.

Industri

Flexpension utbetalas med 0,2 % 2017 samt 0,3 %  2019.  
Avtalet är framtungt – 2,2 % 2017, 2,0 % 2018 samt 1,8 % 2019. Avtalet är framtungt som kompensation för att vi avstår ev. dröjsmålsränta för flexpensionspremien om 0,2 % som ska inbetalas 2017.

Tjänsteföretagen

Flexpension införs. 0,5 % avsätts 2019.
Möjlighet t delpension vid 62 år, samma upplägg som Almega
Framtungt avtal – 2,4 % 2017, 2,0 % 2018, 1,6 % 2019 som kompensation för att avsättning till flexpension görs först 2019

Ido

Flexpension införs. 0,5 % avsätts 2019.
Möjlighet t delpension vid 62 år, samma upplägg som Almega
Framtungt avtal – 2,4 % 2017, 2,0 % 2018, 1,6 % 2019 som kompensation för att avsättning till  flexpension görs först 2019
I protokollet finns en hänvisning till ett protokoll från 2009 när Sv Ing mfl fick hängavtal på Ido. Detta protokoll anger att det garanterade löneutrymmet endast gäller då det finns fler än 5 akademikermedlemmar. KFO och Akademikerförbunden har olika uppfattning om giltigheten i detta vilket framgår av protokollet. 

Läs protokollet här.