Nytt avtal 2020 mellan KFO Tjänsteföretag och Akademikerförbunden

Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO tjänsteföretag och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal.

Avtalsperioden löper över 29 månader med ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent och är uppdelat i två perioder:

2020-11-01 - 2022-03-31, 17 månader, 3,2 procent 

2022-04-01 tom 2023-03-31, 12 månader, 2,2 procent

Nivåhöjningar lön: 

  • Minst 2,9 procent 2020-11-01 tom 2022-03-31
  • Minst 1,8 procent 2022-04-01 tom 2023-03-31 

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättningen till delpension med ytterligare 0,7 % utöver den nu gällande avsättningen om 0,5 %.

Avsättningen om 0,7 % genomförs som följer:

Från 1 november 2020 avsätts månatligen (löpande) 0,3 % av pensionsmedförande lön enligt KTP/ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 0,8 %.

Från 1 april 2022 avsätts månatligen (löpande) 0,4 % av pensionsmedförande lön enligt KTP/ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 1,2 %.

Avtalet är uppsägningsbart sista året och ska sägas upp senast 15 oktober 2021 som då upphör den 31 mars 2022.

Förutom de övergripande villkoren finns andra delar i avtalet som förhandlats fram:

  • Skrivningar med pensionsålder i siffror togs bort och hänvisning görs nu till pensionsålder i enlighet med § 32a LAS.
  • Skrivning som inskränker rätten till sjuklön från och med dag 15 där hänvisning görs till förtigande av sjukdom togs bort.
  • En överenskommelse om en viljeinriktning om att arbeta för en långsiktig finansiering för utbildning av lokala parter inom arbetsmiljö.
  • Partnerna enades också om att inom ramen för arbetsmiljögruppen diskutera problematiken kring bortförhandlad övertid och oreglerad arbetstid, ur ett arbetsmiljöperspektiv. Samt att se över vårt gemensamma avtal om kompetensutveckling och att inrätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att ena/slå ihop Tjänsteföretagsavtalet och Industriföretagsavtalet.
  • Utöver detta har flera redaktionella ändringar genomförts, felaktigheter i avtalet har setts över och kommer korrigeras vilket gör avtalet mer användarvänligt.