Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Medieföretagen (Public Serviceföretag)

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för akademiker vid Public Serviceföretag med Medieföretagen. Avtalet löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023, med avsättningar till flexpension 1 november 2020 och 1 april 2022. Sista avtalsåret 1 april 2022 – 31 mars 2023 är uppsägningsbart.

Avsättningar till flexpension och löneavtalet

Avsättning till flexpension görs 1 november 2020 med 0,3 procent och 1 april 2022 med 0,4 procent. Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 0,7 procent från och med den 1 november 2020 och till 1,1 procent från och med den 1 april 2022.

Akademikerförbundens löneavtal löper tillsvidare sedan 2013.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Anpassningar görs till ny lagstiftning om den så kallade LAS-åldern.

  • Anställningen kan bringas att upphöra vid utgången av den månad medarbetaren fyllt 68 år genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller medarbetaren. Från 1 januari 2023 tillämpas regeln från 69 år.
  • Anställningar som fortsätter efter att medarbetaren uppnått den s k LAS-åldern kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller medarbetaren lämnar skriftlig underrättelse därom. Anställningen upphör då efter en månad.
  • Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av att anställningen avbryts.

Övrigt

  • Parterna är överens om att under 2021 på lämpligt sätt inleda överläggningar om ett nytt lönestatistikavtal.
  • Parterna är överens om att tillsammans öka kännedomen om Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA) och är beredda att påbörja ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden.