Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201214 tecknats inom Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Värdet på avtalet är 5,4 procent.

Lön och avsättningar till flexpension

Om de lokala parterna inte enas i löneförhandlingar på arbetsplatsen finns en centralt förhandlad stupstock som då faller ut. Stupstocken är 2,8 procent per den 1 december 2020 och 2,2 procent per den 1 maj 2022. Dessutom görs avsättningar till flexpension med 0,4 procent per den 1 december 2020.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Det nya avtalet innehåller förutom löneökningar och avsättningar till flexpension även en del ändringar i de allmänna villkoren samt löneavtalet där följande huvudpunkter kan lyftas fram:

  • Bättre villkor för de anställda som närmar sig pensionsåldern i frågor som rör rätten till sjuklön.
  • Ta fram partsgemensamt material samt utbildning för att stärka den lokala löneprocessen.
  • Förenklat förfarande vid uppnådd pensionsålder.
  • Företaget ska på förfrågan från tjänsteman som är anställd efter en 1 november 2019 i 2020-års löneläge diskutera med tjänstemannen möjligheten att för aktuell tjänsteman genomföra en revision under 2021.
  • Harmonisering av regler gällande när avräkning får ske när intjänandeår och semesterår sammanfaller.