Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst

Akademikerförbunden har 20 november 2020 träffat ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner med Svensk Scenkonst. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023, med löneökningar 1 november 2020 och 1 april 2022.

Lön och avsättningar till flexpension

Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet har samma konstruktion som tidigare, vilket innebär att lokala parter ska enas om löneökningarnas storlek. Om det inte lyckas innehåller avtalet liksom tidigare en s k stupstocksregel, dvs en regel för vad som händer om centrala parter inte kan enas om löneökningarnas storlek. I så fall ska löneökningar på kollektiv nivå uppgå till 2,8 % för 2020 samt 2,0 % för 2022. Avsättning till flexpension görs vid nämnda lönerevisionstidpunkter med 0,5 % respektive 0,2 %.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

För att motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen ska arbetsgivare ha en bemötandekod och riktlinjer för intima scener.

Avtalet innehåller nya regler för anställningens upphörande vid pension som är anpassade till de nya s k LAS-åldrarna för pension (68 år från och med den 1 januari 2020, 69 år från och med den 1 januari 2023).

Förtroendevalda

Akademikerförbunden är överens med Svensk Scenkonst om värdet av de förtroendevaldas arbete både för verksamheten och för medarbetaren som är förtroendevald. Parterna har för avsikt att under avtalsperioden ytterligare diskutera frågan om förtroendevaldas roll samt fackens möjlighet att kunna engagera nya förtroendevalda.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att tillsätta tre arbetsgrupper under avtalsperioden.

  1. Förbättrad löneprocess för Akademikerförbundens medlemmar med uppdrag att kartlägga hur löneavtalet fungerar i praktiken och utreda behov av förtydliganden i löneavtalet.
  2. Arbetstid (gemensamt med Teaterförbundet för scen och film) med uppdrag att undersöka hur nuvarande avtal fungerar idag och hur de kan fungera i framtiden sett ur verksamhetens respektive medarbetarens perspektiv.
  3. Praktikavtal (gemensamt med Teaterförbundet för scen och film) med uppdrag att undersöka behov och möjligheter att utveckla praktikavtalet samt eventuella konsekvenser av förändringar av avtalet.