Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst (Orkesteravtalet)

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för tjänstemän vid Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser samt Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. med Svensk Scenkonst. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023, med löneökningar 1 november 2020 och 1 april 2022.

Lön och avsättningar till flexpension

Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet har samma konstruktion som tidigare, vilket innebär att lokala parter ska enas om löneökningarnas storlek. Om det inte lyckas tillämpas en s k stupstocksregel, dvs en regel för vad som händer om centrala parter inte kan enas om löneökningarnas storlek. I så fall ska löneökningar sammantaget för medlemmarna vid arbetsplatsen uppgå till 2,8 procent för 2020 samt 2,0 procent för 2022. Avsättning till flexpension görs vid nämnda lönerevisionstidpunkter med 0,5 procent respektive 0,2 procent.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

  • Det tydliggörs att individuell överenskommelse om inlöst övertidsersättning inte innebär ett högre ordinarie arbetstidsmått.
  • Det görs ett tillägg i kompetensutvecklingsavtalet om samråd vid föräldraledigas återgång i tjänst.
  • Avtalet innehåller nya regler för anställningens upphörande vid pension som är anpassade till de nya s k LAS-åldrarna för pension (68 år från och med den 1 januari 2020, 69 år från och med den 1 januari 2023).