Nytt avtal mellan Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 9 december 2020 undertecknat ett nytt avtal för avtalsområde Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023, med löneökningar den 1 december 2020 och den 1 maj 2022.

Avtalet i korthet: 

29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023 med 5,4 löneökningsutrymme inklusive ökad avsättning till flexpension.

Löneavtal och flexpension

  • Löneprocessavtal med 5,4 procent i löneökningsutrymme. Den lokala stupstocken att fördela som löneökningsutrymme om parterna inte kommer överens lokalt är 2,9 procent vid revisionstidpunkten den 1 december 2020 och 1,8 procent den 1 maj 2022.
  • Två avräkningar av löneökningsutrymmet för flexpension: 0,3 procent den 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.
  • Lönekonsultation införs i löneavtalet. Det innebär att om de lokala parterna så önskar kan centrala parter genomföra rådgivande lönekonsultationer kring löneprocessen för att förmedla råd och erfarenheter.

Allmänna villkor

  • Regeln om förtigande av sjukdom tas bort.
  • Följande text tas bort "Om tjänstemannen har fyllt 60 år kan arbetsgivare och tjänstemannen komma överens om att tjänstemannen inte ska ha rätt till sjuklön från och med den 15:e kalenderdagen".
  • Anställningen kan upphöra vid utgången av den månad som
  • tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § lagen om
  • anställningsskydd. Det ska ske genom skriftlig underrättelse två månader innan, från
  • arbetsgivaren eller tjänstemannen. Anställningar som fortsätter efter att tjänstemannen uppnått den ålder som anges i första stycket kan upphöra då arbetsgivaren eller tjänstemannen skriftligen underrättat motparten om sin avsikt att avbryta anställningen.
  • Semesterledighet för tjänsteman med tidsbegränsad anställning, vars anställning inte       avses pågå längre än tre månader och som inte varar längre, ska inte läggas ut, såvida inte detta överenskommit. Semestersättning ska betalas ut med 12,5 procent på den uppburna lönen.

Arbetsgrupp

Parterna är överens om att med verka i ett OSA samarbete som föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA) delvis reglerar.