Nytt avtal mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden. Avtalet löper under tre år men med ett löneavtal för 29 månader med ett värde om 5,4 procent. Avtalsperioden är den 1 januari 2021 - den 31 december 2023.  

 • Avtalsperioden är 36 månader 1/1 2021 till 31/12 2023, med ett löneavtal för 29 månader (i paritet med industriavtalet vars första sju månader 2020 var utan lönerevision) med ett värde om 5,4%, varav 0,4% ska avsättas till flexpension 1/1 2023. Om parterna inte enas om annat lokalt, så kommer lönerevisionerna samt löneutrymmet fördelas på följande sätt:

  • 3,2 procent 31/7 2021
  • 1,8 procent 1/1 2023
 • Förändring av LAS-åldern med anpassning till lagstiftningen om 68 år för närvarande, samt 69 års ålder från 2023 förs in i avtalet.
 • Tidigare regleringar som rör möjligheten att komma överens om att anställd som fyllt 60 år inte ska ha rätt till sjuklön samt att den som förtigit sjukdom inte har rätt till sjuklön tas bort ur avtalet
 • Uppnådd pensionsålder-upphörande av anställning, anställning kan upphöra vid utgången av den månad tjänstemannen uppnår den åldern som anges i 32a § i lagen om anställningsskydd, genom varsel två månader innan från arbetsgivare eller tjänsteman. Varsel till facklig organisation upphör, möjligheten till att begära överläggning i samband med pensionering upphör.
 • Anställningar som fortsätter efter att tjänstemannen fyllt 67 år innebär en månads ömsesidig uppsägningstid (detta är inte en ny skrivning, den tar jag med för er kännedom för att Almega vägrar ändra den).
 • Semesterledighet för tjänsteman med tidsbegränsad anställning, vars anställning inte avses pågå längre än tre månader och som inte varar längre, ska inte läggas ut, såvida inte detta överenskommit. Semestersättning skall betalas ut med 12,5% på den uppburna lönen.
 • Parterna är överens om att med verka i ett OSA samarbete av föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA) delvis reglerar.