Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 13 november 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 oktober 2020 - 30 september 2023 med full retroaktivitet. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid tre tillfällen per den 1 oktober med en lägsta ökning om 1,8 procent per tillfälle.   

Löneavtal

Lönerevision ska ske vid tre tillfällen enligt den process som anges i avtalet. Lönerna ska höjas enligt följande:

  • 1/10 2020 lägst 1,8 procent
  • 1/10 2021 lägst 1,8 procent
  • 1/10 2022 lägst 1,8 procent

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Självrisk med mera
En ny regel införs om att arbetsgivaren ska teckna en försäkring som täcker arbetstagarens  självrisk när denne är ålagd att använda egen bil i tjänsten och om att arbetsgivaren ska ersätta vissa avgifter bl.a. för parkering.

Föräldralön
Kravet på kvalifikationstid för rätt till föräldralön tas bort.

Ledighet med lön
Bättre regler om ledighet med lön införs, samma text som i Arbetsgivaralliansen Högskola

Semesterväxling

Ett tillägg om parternas värdering av det växlade semestertillägget där även 30 resp. 33 dagar semesterdagar anges vilket är ytterligare semestermått för arbetstagare med förtroendearbetstid.  

Åldersregler
En anpassning till LAS-åldern för rätt till sjuklön genom överenskommelse.

Regeln om en månads uppsägningstid mm inskränkningar för den som fyllt 67 år tas bort.

Regeln om automatisk avgångsskyldighet vid 67 år och undantag från underrättelseskyldighet tas bort. LAS regler om uppsägning vid uppnådd LAS-ålder gäller.

Undantaget i löneavtalet för dem som uppnått ”pensionsålder; 67 år” tas bort.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att tillsätta tre arbetsgrupper under avtalsperioden.

  1. Angående bilagan om förtroendearbetstid
  2. Angående bilagan med rekommendation för lägerverksamhet
  3. Angående implementering av ny parts löneavtal

För Akademikerförbunden
Louisa Hegardt