Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Vård och omsorg och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 7 december 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 maj 2020 - 30 april 2023. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid 2 tillfällen. 

Löneavtal

Arbetsgivarna ska utbetala en engångslön motsvarande 6000:- per heltidsanställd arbetstagare som utbetalas i proportion till sysselsättningsgrad samt i relation till faktiskt arbete under 1 maj till 31 december 2020.
 

Lönerevision ska ske vid två tillfällen enligt den process som anges i avtalet. Lönerna ska höjas enligt följande:

1/5 2021 lägst 3,4% för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare.

1/5 2022 lägst 2,0 % för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare.

Revisionsdatum är alltså framflyttat från 1 april till 1 maj.

Lönen ska vara individuell och differentierad – liksom tidigare avtalsperiod.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Arbetstidssänkning
Heltidsmått vid schemaläggning dag/kväll/helg/helgdagar går från att vara 38,25 timmar/vecka till

37 timmar /vecka från och med 1 jan 2022.
Heltidsmått vid konstant nattjänstgöring går från 36timmar/vecka till att vara 34 timmar och 20 minuter per vecka från och med 1 jan 2022.

Föräldralön

Kravet på kvalifikationstid för rätt till föräldralön tas bort från att tidigare vara 6 månader.

Ledighet med lön

Bättre regler om ledighet med lön införs, där man nu kan ges rätt till betald ledighet för besök hos barnmorskemottagning och som gäller alla oavsett kön.
Modernisering av vad som uppräknas som exempel av nära anhörig vid hastigt påkomna dödsfall där man tagit bort ”make/maka”och ”registrerad partner” och ersatt med ”Partner”.

Övertidsersättning vid avbrytande av beredskapsarbete
Tillförs rätt till övertidsersättning när arbete under beredskapstjänstgöring sker på distans och inställelse ej är nödvändigt. Tid kan sammanräknas och ersätts i form av övertidsersättning vid varje påbörjad halvtimma.

Åldersregler

Regeln om automatisk avgångsskyldighet vid 67 år och undantag från underrättelseskyldighet tas bort. LAS regler om uppsägning vid uppnådd LAS-ålder gäller.

Bevis och intyg
Att arbetsgivaren kan begära uppvisande av hälsointyg i samband med tecknande av anställningsavtal tas bort.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att tillsätta nedanstående arbetsgrupper under avtalsperioden.

1. angående förtroende

2.Ang. implementering av ny parts löneavtal

3. OB-ersättning och jourersättning – utreda möjligheterna till annan konstruktion än den som finns idag då taket är så pass lågt att årlig höjning av det sannolikt inte påverkar våra medlemmar i dagsläget. Detta arbete ska vara avslutat senast 31 december 2022.

4. Partsgemensam information om samverkansavtalet som träffats mellan PTK och arbetsgivaralliansen.

5. Partsgemensamt arbete om förutsättningar för lokalt fackligt arbete.