Nytt avtal mellan IDEA/KFO/Fremia och Akademikerförbunden – Fremia Tjänstemän ideella organisationer

Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia och Naturvetarna förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning.

Förhandlingarna har pågått under november, december 2020 och början av januari 2021. Den 7 januari 2021 avslutades förhandlingarna.

IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Arbetsgivarföreningen KFO går ihop i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia från och med den 1 januari 2021. Då respektive arbetsgivarorganisation har ett kollektivavtal för tjänstemän inom ideella sektor har förhandlande parter beslutat att respektive arbetsgivarorganisations medlemmar ska omfattas av ett gemensamt kollektivavtal.

Det nya avtalet är 30 månader för tidigare IDEA och 29 månader för tidigare KFO och löper 2020-11-01 – 2023-04-30 respektive 2020-12-01 – 2023-04-30. De som tillhörde IDEA får nya löner från 1 november 2020 med en stupstocks siffra på 2,8 procent och en avsättning till delpension (flexpension) på 0,4 procent. De som tillhörde KFO får nya löner från 1 december 2020 och då med en siffra på 2,9 procent och 0,3 procents avsättning till delpension (flexpension).

Löneavtal

1 maj 2022 är siffrorna 2.0 procent för de som tillhört IDEA och 1,8 procent för de som haft KFO-avtalet. Vid samma datum höjs avsättningen till delpension med 0,4 procent vilket innebär en total avsättning med förstärkt tjänstepension med 1,2 procent.

Förbättrade skrivningar i löneavtalet genom att överläggning tillförs samt ökade möjligheter för de som gjort upp om 2020 års lön att få den uppjusterad 2021. Datum för löneprocessen har tidigarelagts 2022 för att främja att lönerevisionerna blir färdiga i tid och därmed undvika retroaktiva löneutbetalningar.

Det har även införts skrivningar om föräldralediga som återgått i tjänst.

Ändringar i allmänna villkor

Åldersregler

Åldersregler har höjts från 67 år till gällande lagstiftning 32a § LAS

Inkoppling

Ingen inkoppling krävs (precis som det tidigare varit på KFO IDO)

Föräldralön

Bättre föräldralönetrappa för tidigare IDEA, samma för KFO IDO det vill säga 180 dagar nås redan efter 3 år.

Löneutfyllnad vid tillfällig föräldraledighet finns kvar som förut för tidigare KFO IDO, men läggs inte till för IDEA.

Uppsägningstider

Längsta uppsägningstid vid egen uppsägning är 2 månader. På KFO IDO har det tidigare funnits medlemmar med 3 månaders uppsägningstid.

Provanställning på 6 månader för visstidsanställning som är minst 12 månader införs. Detta måste föregås av skriftlig enskild överenskommelse.

Övrigt

Avtalsnämnden tas bort.

Kompensation för anmodat arbete (5.1.1) finns kvar för tidigare IDEA samt nya medlemsorganisationer men inte för de medlemsorganisationerna som tidigare tillhört KFO IDO.

För KFO IDO finns den gamla regleringen kring ersättning vid anmodat arbete vid lördag, söndag samt lediga dagar enligt kollektivavtalet kvar.

Bestämmelsen om att personer med verksamhetsledande befattning kan behöva avstå medlemskap i förbund tas bort.

Omvandlingsregel för fri visstidsanställning och vikariat gäller nu även för de som tidigare tillhörde KFO.

Skrivning om facklig introduktion på arbetstid infört.

Reglering om hela och halva arbetsfriadagar följer tidigare IDEA-avtal vilket innebär att medlemmar som kommer från KFO IDO fått några fler arbetsfria timmar.

Arbetsgrupper

Parterna konstaterar att Parterna inom Industrin ska inrätta arbetsgrupper för att se över följande:

  • Organisationen av arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten
  • Säkerhet och introduktion
  • Handledning föräldraledighet

Då resultatet av dessa arbetsgrupper kan vara värdefullt även inom detta avtalsområde avser parterna att noga följa utvecklingen, för eventuell implementering på detta område.

Målstyrd arbetstid

Arbetsgruppen ska behandla avtalets formulering och tillämpning av Målstyrd arbetstid. Arbetsgruppen ska starta senast 1 september 2021 med målet att senast 28 februari 2022 ha tagit fram en gemensam vägledning kring målstyrd arbetstid samt en gemensam seminarieserie.