Nytt avtal mellan KFO Samhall och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 21 december 2020 träffat ett nytt avtal för 29 månader för tiden 1 november 2020 - 30 april 2023.

Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid 2 tillfällen 1 november 2020 är stupstocken om parterna inte kommer överens är 2,9 procent och 1 april 2022 1,8 procent. 

Fortsatt avsättning till flexspension fortsätter under avtalsperioden med 0,3 procent från 1 november 2020 och med 0,4% från 1 april 2022. Från den 1 april 2022 är då avsättningen 1,1 procent av lönen.

Löneavtal

Lönerevision ska ske vid två tillfällen enligt den process som anges ovan och i löneavtalet. Lönen ska naturligtvis fortsatt vara individuell och differentierad – liksom tidigare avtalsperioder.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Förtigande av sjukdom vid anställningen tas bort ur avtalet. Den kunde innebära att arbetsgivaren inte skulle behöva betala ut sjuklön fr o m 15 dagen i sjukperioden.

Åldersregler

Regeln om automatisk avgångsskyldighet vid 67 år tas bort. regler om uppsägning vid uppnådd LAS-ålder gäller. Arbetsgivaren eller tjänstemannen lämnar underrättelse minst en månad i förväg.

Sjuklön från arbetsgivaren följer Las åldern

*68 år, 69 år fr o m den 1 januari 2023.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att följa arbetet i nedanstående arbetsgrupper under avtalsperioden.

Organisation av arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten

Säkerhetskultur och introduktion

 Handledning föräldraledighet

Översyn av skrivningar för tjänstemän med bortförhandlad övertid/oreglerad arbetstid