Nytt avtal mellan Svenska kyrkan och Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund

Akademikerförbundet SSR med förtecknade förbund har den 4 december 2020 träffat ett nytt avtal för tiden 1 november 2020 - 31 mars 2023 med retroaktivitet från 1 november 2020. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid två tillfällen per den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5 %, löneökningen ska vara retroaktivt från 1 november 2020. Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9%. Utöver revisionstillfällen utbetalas ett engångsbelopp till samtliga medarbetare om 1500 SEK i samband med decemberlönen 2020.

Parterna har även enats om att höja ersättningar för beredskap, obekväm arbetstid, färdtid, förskjuten arbetstid och lägerverksamhet. Dessa höjningar kommer att göras successivt under avtalsperioden. 

Vissa yrkande har arbetsgivareorganisationen och de fackliga organisationerna kommit överens om att förlägga till en avtalsvårdsgrupp som kommer att behandla frågorna under avtalsperioden. Parterna har även kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som kommer att se över Svenska kyrkans omställningsavtal.

För medlemmar i Akademikerförbundet SSR med de förtecknade förbund blir även en nyhet att möjligheten att bilda Akademikerföreningar på lokalnivå regleras i kollektivavtalet.

Här hittar du svar på vanliga frågor om det nya avtalet

Löneavtal

Lönerevision ska ske vid två tillfällen enligt den process som anges i avtalet. Lönerna ska höjas enligt följande:

1/04 2021 lägst 3,5% (retroaktivitet från 1 november 2020

1/04 2022 lägst 1,9 %

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Modernisering av avtalet
Parterna har under avtalsförhandlingar enats om icke materiella förändringar med ambition om en modernisering av avtalet. Detta gäller både språket i avtalet och även regleringar som har funnits med i avtalet men inte längre har en tillämpning, såsom reglering om ackordslön

§1 Inledning

Lokal partsställning

En ny ordning avseende lokalpartställning för konstellationen Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund införs. I och med det nya avtalet kommer medlemmar som tillhör de förtecknade förbund (med undantag på Vårdförbundet) kunna bilda Akademikerföreningar. 

§ 5 Deltidsanställning

Formuleringen i anmärkning 2 ” om arbetstagaren fyllt 67 år” ersätts med ”om arbetstagaren uppnått den i 32 a § LAS föreskrivna åldern”

§ 12 Omreglering på grund av sjukersättning

Det görs ett tillägg i anmärkning 1 avseende bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga.

§ 17 Beräkning av lön i vissa fall

Ny hänvisning till underbilaga med tabell för faktorer

Skrivelse i mom 3. Anmärkning 2 om att regleringen även ska tillämpas vid sjukledighet under påbörjade semester tas bort.

§ 20 Övertid m.m.

Det tillförs skrivning om att övertidsarbete med ledighet fordrar överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

§ 28 Sjukdom m.m.

Lönetak om 62,5 procent av prisbasbelopp för beräkning av sjuklön enligt mom. 7 och i mom. 12 ändras till 66,7 procent av prisbasbelopp

Anmärkning 1 i mom. 10 ändras så att skrivelsen följer samma försöksperiod som omställningsavtalet.

Ersättningsnivåer

Parterna har enats om nya ersättningsnivåer för Obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid samt lägerverksamhet. De nya nivåerna kommer att höjas successivt den 1 november 2020, den 1 april 2021 samt 1 april 2022.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtalet. Arbetsgruppen ska arbeta enligt ambition att enas kring ett förslag som ska föreläggas parterna senast den 31 december 2021.

Parterna har enats om att tillsätta en avtalsvårdsgrupp som under avtalsperioden kommer att behandla frågor avseende.

  1. Ang. förhandlingsordning
  2. Ang. ändrad modell för ersättningar och tillägg
  3. Ang. arbetstidsförläggning
  4. Ang. Lön och lönesättnings principer
  5. Ang. hur man ser på att arbete i Svenska kyrkan
  6. Ang. §28, mom.11 i AB
  7. Ang. Personal-/kompetensutveckling
  8. Ang. miljömål
  9. Ang. Ett längre arbetsliv

Arbetsmiljöfrågor