Nytt avtal ska förbättra arbetsvillkor vid kriser

Två brandmän som släcker en skogsbrand

Efter sommarens omfattande skogsbränder har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjat centrala förhandlingar om ett nytt krisavtal. Centralt är frågan om anställningsvillkor och arbetsmiljö under kriser. 

Just nu pågår centrala förhandlingar om ett nytt krisavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Bakgrunden till avtalet är de omfattande skogsbränderna som rasade runt om i landet under sommaren. För att klara krisen krävdes hjälpinsatser från olika håll, och i samband med detta aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för tillrest personal, arbetsmiljöansvar samt om volontärers försäkringskydd. I efterföljande utredningar av de frågor som tagits upp har det bedömts att befintliga kollektivavtal är otillräckliga. 

Nytt avtal som ska tillämpas vid allvarliga händelser

Tanken är nu att ta ett helhetsgrepp vilket innebär att samtliga parter ska involveras för att gemensamt ta fram ett centralt avtal för hela sektorn som kan tillämpas vid allvarliga händelser.  Med allvarliga händelser menas krislägen som avviker från det normala och som kräver omedelbara insatser, till exempel vid naturkatastrofer som bränder, översvämningar och liknande, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. 

Förhandlingarna är i sin linda med första steg att ta fram en avsiktsförklaring om vad avtalet ska innehålla. Målsättningen är att avtalet ska vara klart den 30 juni 2019.