Nytt avtalspaket med SKL och Pacta

Förbundet, SKL och Pacta har kommit överens om fyra olika avtal. Förändringarna omfattar bland annat möjligheten att kunna få övertid beviljad i efterhand och omställningsåtgärder i ett tidigt skede.

Den 26 september kom Akademikerförbundet SSR överens med SKL och Pacta om fyra olika avtal. Överenskommelsen berör villkorsavtalet allmänna bestämmelser (AB), Principöverenskommelse om nya omställnings- och turordningsregler, ett nytt kollektivavtal om arbetslivsintroduktionsanställningar (BAL) och ett uppdaterat kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).

De nya förändringarna i AB innebär bland annat en tydlighet om att kunna få övertid beviljad i efterhand, en klarare reglering om grunder och förutsättningar i fall arbetstagare överenskommer om undantag från övertidsrätten samt att bestämmelsen för jour och beredskap ska ses över och anpassas efter medarbetares arbetsmiljö och hälsa.

Den nya principöverenskommelsen innebär att parterna under en treårsperiod aktivt ska arbeta med förebyggande och tidig lokal omställning samtidigt som en ny turordningsmodell prövas. Huvudsyftet är att förstärka Akademikerförbundet SSR medlemmars anställningsskydd så att ingen ska behöva hamna utanför arbetslivet. Enligt avtalet kan omställningsåtgärder sättas in i ett tidigt skede så att medlemmar som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom kan behålla sin anställning. 

Det ligger i linje med ett bättre omställningsavtal som förbundet efterfrågat och de frågor vi drivit om ett sjukomställningsavtal med nya vägar för att komma tillbaka från sjukskrivning in i arbete inom kommun och landstingssektorn. Likaså ser förbundet att det kompletterar den avsiktsförklaring som finns framtagen om åtgärder för friskare arbetsplatser inom sektorn.

En annan nyhet är BAL som är till för att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer som är långtidsarbetslösa, nyanlända eller av annat skäl behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

Förändringarna i AB börjar gälla 1 oktober 2016. Och principöverenskommelsen är ett projekt som löper på tre år, 2017–2019. Efter projektet kommer principöverenskommelsen att utvärderas innan perioden går ut. Akademikerförbundet SSR kan då välja att gå tillbaka till tidigare avtal.