Nytt kollektivavtal för trossamfund och ekumeniska organisationer

Ett nytt avtal för Arbetsgivaralliansen bransch trossamfund och ekumeniska organisationer har tecknats av Akademikerförbunden och Vision.

Akademikerförbunden, där Akademikerförbundet SSR ingår, och Vision har tecknat ett nytt ettårigt avtal med Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer om löner och anställningsvillkor. Avtalet löper under tiden 2016-10-01–2017-09-30. 

Avtalet i korthet

  • Avtalsperioden är ett år och gäller under tiden 2016-10-01 - 2017-09-30.
  • Löneökningsutrymmet är lägst 2,2 % och de nya lönerna gäller per den 1 oktober 2016.
  • Tydliggörande – löneuppgift per medlem inför överläggning.
  • Tydliggörande – överläggning inför avstämning.
  • Lönekartläggning årligen enligt DL.

Allmänna anställningsvillkor

Texterna om förtroendearbetstid har förtydligats både i avtalet och genom en ny bilaga till avtalet, bl.a. har en förklaring till arbetstidsmåttet införts.

  •  Det har införts en ny modell för att beräkna kvalifikationstid genom att även tid hos annan arbetsgivare inom avtalsområdet får räknas vid kvalifikationstid för föräldralön: ”… arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren eller hos annan arbetsgivare som varit bunden av detta avtal under minst ett år i följd…”
  • Det har införts en möjlighet att träffa överenskommelse om att växla semestertillägg mot lediga dagar; parterna värderar det växlade semestertillägget till fem respektive sex extra dagar.
  • Ledighet med lön – ”bor hos” -kravet och kravet på mantalsskrivning borttagna.

Övrigt

Parterna är överens om att uppmärksamma de förtroendevaldas roll på de lokala arbetsplatserna. Detta sker i form av en avsiktsförklaring i förhandlingsprotokollet.

Parterna är ense om att tillsammans ta fram ett branschanpassat skriftligt material avseende AFS 2015:14 om organisatorisk och social arbetsmiljö.