Nytt krislägesavtal tecknat

I början av sommaren satt förbundet i intensiva förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona för att ta fram ett nytt nationellt avtal vid krissituationer. Det nya avtalet ska bidra till större flexibilitet gällande arbetsskyldighet och arbetstid. 

En bit in på sommaren satt förbundet i intensiva förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om ett nytt nationellt avtal vid krissituationer. Bakgrunden till avtalet är de omfattande skogsbränderna som drabbade Sverige sommaren 2018. Dessa bränder krävde hjälpinsatser från olika håll, och i bakvattnet av dessa händelser uppkom frågor om otydliga anställningsvillkor, ersättningar och vem som bär arbetsmiljöansvar. Syftet med krisavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid samt villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna. 

Varför engagerar sig Akademikerförbundet SSR? 

Vid akuta krissituationer kan förbundets medlemmar få viktiga funktioner som måste upprätthållas. Det kan röra sig om socialsekreterare, kuratorer, psykoterapeuter och chefer som blir nödvändiga i ett akut krisläge som ställer krav på omedelbara insatser. 

Kort om krisavtalet

  • För att binda avtalet mellan lokala parter ska en LOK (lokalt kollektivavtal) tecknas med lokal förhandlare med fullmakt för varje kommun eller region. Finns inte förtroendevalda med fullmakt lokalt sker avtalstecknande med central ombudsman. Först och främst är det arbetsgivaren som tar initiativ till att LOK träffas.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras och börja tillämpas först efter ett särskilt beslutsförfarande hos SKL och Sobona. Det som ligger till grund för bedömningen är ett antal kriterier som ska vara uppfyllda.
  • Inaktivering av Krislägesavtalet sker enligt samma principer som gäller för aktivering.
  • Efter att krislägesavtalet har aktiverats kan avtalet tillämpas på enskild arbetstagare först efter särskild anvisning från arbetsgivaren.
  • Avtalets tar sikte på bestämmelser för arbetstagare som särskilt anställs för begränsad tid i samband med krisläge eller för anställda som redan har en anställning men under begränsad tid utför arbete i samband med krisläge.
  • Arbetsskyldigheten kan vara vidare än normalt.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Om avtalet tillämpas erhåller arbetstagaren överenskommen timlön eller behåller sin månadslön samt ytterligare en krisersättning motsvarade 120 procent av arbetstagarens timlön eller om särskild nödfallsövertid tas ut höjs krisersättningen till 150 procent. 
  • Restidsersättning samt traktamente kan även utbetalas.

För mer information, se avtal och redogörelsetext här