Nytt löne- och allmänt villkorsavtal tecknat för Ideella organisationer med Arbetsgivarorganisationen KFO

Löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområdet ideella organisationer perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017

Nytt löne- och allmänt villkorsavtal tecknat för ideella organisationer med Arbetsgivarorganisationen KFO

Akademikerförbunden och Arbetsgivarorganisationen KFO har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för tiden 1 maj 2016 – 30 april 2017

Avtalat löneökningsutrymme

Efter avslutad löneöversyn ska summan av de fasta kontanta lönerna för akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 2,2 procent per den 1 maj 2016. Löneökningsutrymmet beräknas per arbetstagarorganisation. För deltidsanställd ska beloppet räknas ned i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Retroaktiv omräkning

Som i tidigare avtal ska retroaktiva omräkningar göras från och med datum för lönerevision på utbetalda ersättningar och gjorda avdrag enligt nedan.

Övertidsersättning ska omräknas retroaktivt med den genomsnittliga lönehöjningen för medarbetarna hos arbetsgivaren, såvida inte lokal överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje medarbetare. Motsvarande gäller övriga ersättningar som beräknas i relation till månadslönen

 

Sjukavdrag under kalenderdag 1 – 14 omräknas retroaktivt. Föråldraledighetsavdrag ska inte omräknas retroaktivt

 

Tjänstledighetsavdrag omräknas retroaktivt

 

Anställningens upphörande

 

Avsnittet om Uppsägning har fått rubriken ”Anställningens upphörande” och där har ändringar gjorts under det tidigare avsnittet ”Anställning på prov” som nu har rubriken ”Avslutande av provanställning”.

 

Vill arbetsgivaren eller tjänstemannen att en provanställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång.

 

Arbetsgivare som avser att ge tjänsteman besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller inte övergå i en tillsvidareanställning vid provperiodens slut ska skriftligen underrätta tjänstemannen om detta minst 30 dagar i förväg. Är tjänstemannen fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den fackliga organisation tjänstemannen tillhör.

 

Tjänsteman som vill avbryta provanställning i förtid eller att denna inte skall övergå i en tillsvidareanställning vid provperiodens slut ska meddela arbetsgivaren 30 dagar i förväg.
 

Arbetsmiljö och Likabehandling

Parterna har träffat en överenskommelse om inrättande av en permanent arbetsmiljögrupp och har också enats om partsgemensamma riktlinjer om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
 

Sjukersättning

 

Om bestämmelserna om sjukersättning i lag ändras under avtalsperioden ska förhandling upptas i syfte att ändra avtalets bestämmelser på motsvarande sätt.

 

Statistikavtal

 

Parterna har träffat överenskommelse om en översyn av nuvarande statistikavtal i syfte att träffa ett nytt omarbetat statistikavtal.

 

Omställningsavtalet

 

I det fall Svenskt Näringsliv och PTK träffar överenskommelse om förändringar i omställningsavtalet är parternas inställning att motsvarande villkor ska gälla inom detta avtalsområde.

 

Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna prolongeras.

 

Hela avtalet finns bifogat till den här texten.

 

Akademikerförbunden genom

 

Anders Callermo                                                                                  Elba Abreau

Akademikerförbundet SSR                                                              Naturvetarna