Nytt pensionsavtal 2018 för anställda hos på Svenska kyrkan

Med hjälp av medlare från Medlingsinstitutet har de centrala parterna ingått avtal om ett nytt pensionsavtal för anställda hos Svenska kyrkan, ”Kollektivavtal om tjänstepension”.

Med hjälp av medlare från Medlingsinstitutet har de centrala parterna ingått avtal om ett nytt  pensionsavtal för anställda hos Svenska kyrkan.  Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2018 och omfattar arbetstagare födda 1959 eller senare. Arbetstagare födda 1958 eller tidigare ligger kvar i KAP-KL Svenska kyrkan.

De centrala delarna i avtalet är som följer. Avtalet är helt premiebestämt med premier på 4, 5 % under taket (7,5 IBB) och 30 % över taket. Födda 1959 - 1978 och som per den 31 december 2017 är eller har varit anställda inom Svenska kyrkan, omfattas av en garantiberäkning som görs vid pensioneringen som jämför utfallet med det nya avtalet med KAP-KL Svenska kyrkan. Garantin minskar ju yngre arbetstagaren är vid övergången, men är som lägst 80 %. Avtalet har samma regler om efterlevandepension som KAP-KL Svenska kyrkan.  

Ett villkor för att pensionsavtalet ska kunna träda i kraft är att avtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL får fortsätta tillämpas för arbetstagare inom Svenska kyrkan.