Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt samverkansavtal med SKL och Pacta med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Samverkansavtalet reglerar hur samverkan mellan fack och arbetsgivare ska gå till på lokal nivå i frågor som har anknytning till MBL, arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

−  En fungerande samverkan är viktig både för att det utvecklar verksamheterna lokalt och för att det ger möjligheter till inflytande för våra medlemmar. Vi vet att det är en friskhetsfaktor i sig att kunna påverka sin arbetssituation. Det nya avtalet har en tydligare struktur än tidigare och ska vara lätt att tillämpa, säger förhandlingschef Markus Furuberg.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Jag är glad över att vi har en bred enighet centralt om att vi vill utveckla samverkan. Nu är det upp till lokala parter att använda sig av de här möjligheterna. Vi kommer för vår del att ge det stöd som våra lokala företrädare kan behöva, säger Markus Furuberg.

Övriga parter som står bakom samverkansavtalet är Kommunal, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Läs hela avtalet här.

Fakta:

* Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

* Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.

* Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.

* Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.

* Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.