Nytt treårigt avtal med Svenska kyrkan klart

Den 12 maj tecknade Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund*, ett nytt avtal om lön och allmänna bestämmelser med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden löper mellan 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Det är positivt att vi har tecknat ett treårigt avtal där vi också är överens om en avtalsvårdsgrupp som kan arbeta med att utveckla och vårda vårt avtal utifrån viktiga frågor som exempelvis vårt löneavtal.

 

Efter att vi i flera återkommande avtalsrörelser yrkat på att våra medlemmar ska kunna växla sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar har vi nu lyckats få med oss arbetsgivaren på detta, något som är mycket glädjande. Det som nu krävs är lokala kollektivavtal som öppnar upp för våra medlemmar att ingå sådana överenskommelser med sin arbetsgivare.

 

Här följer de viktigaste nyheterna i avtalet:

  • Löneökningar på lägst 2,2% för 2017, lägst 2,0% för 2018, samt lägst 2,3% för 2019. Särskilda ersättningar (OB, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid etc.) höjs med motsvarande nivåer.
  • Möjlighet för lokala parter att teckna lokalt kollektivavtal som möjliggör för våra medlemmar att växla semesterdagstillägg mot fler lediga dagar. Lokala kollektivavtal kan tecknas inför semesteråret 2018.
  • Kvalifikationstiden för att erhålla föräldrapenningtillägg tas bort. Gäller från den 1/10 2017. 
  • Ny beräkning av föräldrapenningtillägg – Beräkningen ska nu ske per kalenderdag under ledigheten och inte enbart från ledighetens första dag. Om lönen höjs under föräldraledigheten följer beräkningen med och tillägget ökar.
  • De centrala parterna har utformat en rekommendation för att lyfta fram möjligheten till att teckna lokala årsarbetstidsavtal. Utgångspunkten är att ett sådant avtal ska anpassas efter förutsättningarna på arbetsplatsen för att öka flexibiliteten för såväl arbetstagare som arbetsgivare.
  • Parterna bildar en avtalsvårdsgrupp där vi bland annat, fortsatt ska arbeta med löneavtalet genom att utarbeta partsgemensamt utbildningsmaterial och partsgemensam information i lönebildningsprocessen.
  • Arbetsmiljö – inom ramen för avtalsvårdsgruppen, ska parterna fortsätta verka för ett friskt och hållbart arbetsliv och föra vidare samtal om eventuella åtgärder som kan förebygga ohälsa och förhindra stigande sjuktal inom Svenska Kyrkan.

 

Utlandsavtalet:

Förhandlingarna fortsätter angående utlandsavtalet, som berör de cirka 100 medarbetare inom Svenska kyrkan som arbetar i utlandet. Ambitionen är att avtalet ska bli klart under vecka 24.

Övrigt:

Som ett komplement till AFS 2015:4 har parterna under avtalsperioden 2016-2017 utarbetat ett partsgemensamt stödmaterial, som är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet. Materialet, inklusive checklistor, hittar du hos Svenska kyrkan.  

Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund har i förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation representerats av Carl Mitt Holm från Akademikerförbundet SSR och Joakim Rydvall från Jusek.     

*Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Vårdförbundet.