Nytt villkorsavtal för ideella organisationer

Akademikerförbunden och Arbetsgivarorganisationen KFO har kommit överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Överenskommelsen är 24 månader lång och sträcker sig från och med 2014-05-01 till och med 2016-04-30.

Efter avslutad löneöversyn ska summan av de fasta kontanta lönerna för akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 2,2 procent per den 1 maj 2016. Löneökningsutrymmet beräknas per arbetstagarorganisation. För deltidsanställd ska beloppet räknas ned i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Retroaktiv omräkning

Som i tidigare avtal ska retroaktiva omräkningar göras från och med datum för lönerevision på utbetalda ersättningar och gjorda avdrag enligt nedan.

  • Övertidsersättning ska omräknas retroaktivt med den genomsnittliga lönehöjningen för medarbetarna hos arbetsgivaren, såvida inte lokal överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje medarbetare. Motsvarande gäller övriga ersättningar som beräknas i relation till månadslönen
  • Sjukavdrag under kalenderdag 1 – 14 omräknas retroaktivt. Föråldraledighetsavdrag ska inte omräknas retroaktivt
  • Tjänstledighetsavdrag omräknas retroaktivt

Anställningens upphörande

Avsnittet om Uppsägning har fått rubriken ”Anställningens upphörande” och där har ändringar gjorts under det tidigare avsnittet ”Anställning på prov” som nu har rubriken ”Avslutande av provanställning”.

Vill arbetsgivaren eller tjänstemannen att en provanställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång.

Arbetsgivare som avser att ge tjänsteman besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller inte övergå i en tillsvidareanställning vid provperiodens slut ska skriftligen underrätta tjänstemannen om detta minst 30 dagar i förväg. Är tjänstemannen fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den fackliga organisation tjänstemannen tillhör.

Tjänsteman som vill avbryta provanställning i förtid eller att denna inte skall övergå i en tillsvidareanställning vid provperiodens slut ska meddela arbetsgivaren 30 dagar i förväg.

Arbetsmiljö och likabehandling

Parterna har träffat en överenskommelse om inrättande av en permanent arbetsmiljögrupp och har också enats om partsgemensamma riktlinjer om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Sjukersättning

Om bestämmelserna om sjukersättning i lag ändras under avtalsperioden ska förhandling upptas i syfte att ändra avtalets bestämmelser på motsvarande sätt.

Statistikavtal

Parterna har träffat överenskommelse om en översyn av nuvarande statistikavtal i syfte att träffa ett nytt omarbetat statistikavtal.

Omställningsavtalet

I det fall Svenskt Näringsliv och PTK träffar överenskommelse om förändringar i omställningsavtalet är parternas inställning att motsvarande villkor ska gälla inom detta avtalsområde.

Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna prolongeras.

Du hittar hela avtalet här på vår hemsida.

Akademikerförbunden genom:

Anders Callermo, Akademikerförbundet SSR 

Elba Abreau, Naturvetarna