Oacceptabel arbetsmiljö i socialtjänsten måste åtgärdas

Extrem arbetsbörda, uppseendeväckande hög personalomsättning, obalans mellan krav och resurser. Arbetsmiljöverkets larmrapport om socialtjänsten visar en helt oacceptabel arbetsmiljö. Nu måste frågan om villkoren i socialtjänsten lyftas till högsta nivå i kommunerna, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.  

Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat socialtjänsten i hälften av landats alla kommuner. Samtliga inspektioner har resulterat i krav på åtgärder. Rapporten idag ”visar att bristerna i arbetsmiljön är stora och allvarliga.

Arbetsbelastningen är enligt Arbetsmiljöverket ”alarmerande hög” och beror på en obalans mellan krav och resurser. Arbetet präglas av en hög och ständigt växande ärendemängd, allt mer komplicerade ärenden och tidsödande administration. Resultatet är ”en uppseendeväckande hög personalomsättning med tydliga tecken på flykt från arbetsplatsen och till viss del från yrket”.

– Det är uppenbart att bemanningen inom socialtjänsten inte är anpassad för att möta behoven. De budgetmedel som avsätts är helt otillräckliga. Socialsekreterarna är en ytterst lojal yrkesgrupp som i det längsta försöker utföra ett gott socialt arbete, men till sist går det inte längre. År efter år är personalomsättningen skyhög och det gör naturligtvis situationen ännu svårare. Nu måste kommunledningarna ta sitt ansvar för en fungerande socialtjänst, säger Heike Erkers.

Under förra mandatperioden avsatte regeringen extra medel för att förstärka bemanningen inom myndighetsutövningen för barn och ungdom, 360 miljoner kronor årligen för 2018 och 2019.

 – Det var ett nödvändigt men inte tillräckligt tillskott. Staten behöver ta ett större ansvar och det är något som måste ligga högt på dagordningen för nästa regering. Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät och måste fungera. Det är ett ansvar för politiker på alla nivåer, säger Heike Erkers.

Rapporten visar också på stora brister i rutinerna för att förebygga risker.  Mer än var tredje person inom yrket har enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar utsatts för våld eller hot om våld i arbetet. Rapporten visar också på en normalisering kring utsattheten för hot och våld samt trakasserier, en kultur av att ”lite ska man tåla”.

– Det är skrämmande brister som uppdagas. Säkerhetsfrågorna måste omedelbart få högsta prioritet och kommunledningarna måste försäkra sig om att så sker, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR kräver att:

Varje kommunledning säkerställer att socialtjänsten har den budget som är nödvändig för att resurserna ska motsvara behoven.

Den tidigare regeringens satsning på att stärka bemanningen i den sociala barn-  och ungdomsvården utökas till att gälla all myndighetsutövning i socialtjänsten.

Samtliga kommuner måste ha rutiner för hur hot och våld kan förebyggas och säkerställa att rutinerna också följs.

Cheferna inom socialtjänsten måste få förutsättningar för ett närvarande ledarskap med färre antal underställda än idag.