Ökade arbetskrav, rollkonflikter, hot och våld

De minst erfarna socialsekreterarna drabbas värst av försämrade arbetsvillkor.

I Socionomens Forskningssupplement, nr 6/2007, visade Pia Thams studie att det fanns betydande brister i arbetsvillkoren för nyexaminerade socialsekreterare inom social barnavård. En dryg fjärdedel av de nya uppgav att de utförde arbetsuppgifter som krävde mer erfarenhet och bara drygt hälften ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet på ett professionellt sätt. De nya upplevde sig ha sämre hälsa och en dryg fjärdedel hade övervägt att byta arbete.

Forskningsresultaten drog igång debatten om lämpligheten i att nyexaminerade handlägger svåra barnavårdsärenden. Socialstyrelsen gick vid denna tidpunkt ut med rekommendationen om minst ett års erfarenhet för dessa ärenden. Diskussionen om EBP tog fart och fackförbund började tillsammans med socialhögskolan och kommuner i Stockholms län att förbereda speciella traineeprogram för nyexaminerade.

När nu Pia Tham, ett decennium senare, presenterar sin uppföljningsstudie i detta nummer får vi veta att arbetsvillkoren har försämrats överlag för socialsekreterare inom den sociala barnavården. Försämringarna är tydligast bland de minst erfarna. Här har arbetskrav, rollkonflikter och utsatthet för hot och våld ökat mest. Resultaten visar också att arbetet idag är mer koncentrerat till att utreda medan socialsekreterare i den första studien oftare beskrev att de även arbetade med råd och stöd, behandling och förebyggande arbete. Denna trend ser vi också inom psykoterapin, som vi belyste i nr 4/2016.  

Det är ingen tvekan om att villkoren för det sociala arbetet och socionomrollen har förändrats sedan 1982, då nya socialtjänstlagen trädde i kraft. I våras illustrerade vi detta i ett tema om Socionomidentitetens utveckling. Där medverkade socionomen och leg psykoterapeuten Anne-Ly Loosaar, som nyexaminerad i början av 1980-talet arbetade efter nya lagens intentioner: ”Självklart hade jag som nyexaminerad mycket att lära, men jag minns att det fanns en tilltro till min profession. Genom det förtroendet kunde jag växa.”

Socionomidentiteten är i ständig rörelse och ett resultat av spänningsfältet mellan samhällsutvecklingen, utbildningen och professionen. Under Socionomens debatt på Socionomdagarna den 15 november är du välkommen att diskutera hur du upplever just din arbetssituation. Professorerna Staffan Höjer och Hans Swärd kommer att göra sitt bästa för att besvara dina frågor, oavsett om du arbetar inom socialtjänsten eller andra sociala fält. Målet är att tillsammans komma närmare svaren om hur vi ska förhålla oss till dagens förändrade situation.