Överenskommelse i kommunal sektor för att förhindra smittspridning

En ny överenskommelse har träffats i kommunal sektor för att förhindra smittspridning av coronavirus – Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, som orsakas av coronaviruset.

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med andra fackliga organisationer slutit en tidsbegränsad överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation för att arbetsgivare snabbt ska kunna agera och förhindra smittspridning av coronavirus, Covid-19.

Överenskommelsen är en temporär anpassning av befintligt kollektivavtal

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser redan idag rätt att stänga av en medarbetare, exempelvis för att förhindra smittspridning på en arbetsplats. Normalt är arbetsgivaren skyldig att ha en överläggning med medarbetarens fackliga organisation innan en avstängning sker.

Med den nya överenskommelsen görs ett undantag från överläggningsskyldigheten.

Fakta om överenskommelsen

  • Vid en avstängning för att förhindra smittspridning behåller medarbetaren lön och andra förmåner enligt kollektivavtalet.
  • Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom 7 dagar från det att informationen från arbetsgivaren togs emot.
  • Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.
  • Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.
  • Överenskommelsen om överläggningsskyldigheten är tidsbegränsad och gäller till och med 31 augusti. Parterna kan fatta beslut om att förlänga överenskommelsen.  

Mer läsning

Akademikern har skrivit om avtalet här.

Information för kommuner och regioner från SKR.

Mer information

För mer information om överenskommelsen, kontakta Lars-Erik Ekbäck Eriksson, l.ekback-eriksson@akademssr.se, 070-8484444.