Personalvetare vittnar om kris i kompetensförsörjningen

Hur lätt eller svårt är det på dagens arbetsmarknad att rekrytera rätt personal? Är du orolig för din organisations kompetensförsörjning? Det är frågor som personalvetare runt om i landet har bra koll på.

Personalvetare jobbar varje dag med att försöka hitta rätt personer för att just deras arbetsplats ska kunna leverera på topp och utvecklas. Därför har Akademikerförbundet SSR bett Novus att fråga just våra medlemmar som är personalvetare dessa och andra frågor som rör kompetensförsörjningen på deras arbetsplatser. Medlemmarna jobbar i kommunal, statlig och privat sektor.

Det är andra gången som Novus ställer samma frågor för Akademikerförbundet SSR:s räkning. Förra gången var för två år sedan, år 2014. Det gör att vi nu kan se hur experterna på personalförsörjningsfrågor bedömer att läget när det gäller kompetensförsörjningen har utvecklats på dessa två år inom statlig, kommunal respektive privat sektor.

Kris för kompetensförsörjningen

Det kan vara bra att påminna sig om vad som har hänt på svensk arbetsmarknad och i svensk ekonomi under de senaste två åren. Högkonjunkturen slog förra året till på allvar, med en historiskt sett mycket hög ekonomisk tillväxttakt i Sverige på 4,2 procent av BNP på ett år. Svensk arbetsmarknad har också gått extremt starkt, vilket resulterat i en i princip obefintlig arbetslöshet för inrikes-födda akademiker.

Det här avspeglas också i personalvetarnas svar på vår enkät. Det mest alarmerande med svaren är att situationen när det gäller kompetensförsörjning har förvärrats kraftigt i kommunal sektor, från en redan problematisk nivå. Det är tydligt att läget just nu är akut på många håll. De tillfrågade personalvetarna som jobbar i kommunerna är mycket oroliga för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det stämmer också överens med den bild som Akademikerförbundet SSR har, att det har blivit allt svårare att locka och behålla personal till flera kommunala kärnverksamheter som till exempel socialtjänsten.

Fler är oroliga

På frågan om man är orolig för sin organisations kompetensförsörjning den närmsta tiden har andelen av de tillfrågade personalvetarna i kommunal sektor som svarar ja på frågan stigit från runt hälften år 2014 till hela 80 procent i år. Åtta av tio personalvetare som jobbar ute i kommunerna är alltså oroliga att de inte kommer hitta rätt personal när de ska rekrytera. I statlig och privat sektor har siffran också stigit, men inte lika mycket och från en lägre nivå. 2014 var det runt 40 procent av personalvetarna i privat och statlig sektor som var oroliga för kompetensförsörjningen den närmsta tiden, i år var det drygt hälften som var oroliga.

Trenden är likartad när det gäller kompetensförsörjningen på lång sikt. Bland personalvetarna som jobbar i kommunal sektor är 85 procent oroliga för den långsiktiga personalförsörjningen, en ökning med drygt 20 procentenheter sedan förra undersökningen från två år sedan (se graf).

Enkäten visar också att över sju av tio personalvetare som jobbar i kommunerna inte har klarat av att hitta personer med rätt kompetens när de försökt rekrytera under det senaste året. I 90 procent av fallen gällde rekryteringarna personer med högskolekompetens.  Det här pekar tydligt på den växande rekryterings- och kompetensförsörjningsutmaningen inom framför allt kommunal sektor, men situationen har också blivit mer ansträngd inom statlig förvaltning och i privat sektor de senaste två åren.

Låga löner en orsak till krisen

Det finns flera förklaringar till varför problemen är så stora just i den kommunala sektorn. Demografin spelar en viss roll. Vi får just nu allt fler barn i skolåldern och allt fler äldre. Dessa grupper har stora behov av kommunala välfärdstjänster som dagis, skola och hemtjänst. Det stora antalet nyanlända, och däribland många barn, spär också på behovet av kommunal service. Men rekryteringsproblemen i kommunal sektor bottnar kanske framför allt i de låga lönerna.

Är du akademiker och jobbar i en kommun får du ofta näst intill ingen löneutveckling under din yrkeskarriär. Din utbildning lönar sig dåligt. Det gäller särskilt vissa yrkesgrupper, som socialsekreterare. Kommunerna har börjat fatta att de måste erbjuda konkurrenskraftiga löner och lönerna för nyutexaminerade och de med några år i yrket har stigit, men möjligheterna till lönekarriär är fortfarande försvinnande små. Ska kommunerna klara av att rekrytera och behålla sin personal måste de se över lönestrukturen även för de mer erfarna och för cheferna, vars löner annars riskerar att sätta ett tak för de underordnade. Annars kommer många välja bort att jobba i den kommunala sektorn.