Pressad arbetssituation inom socialtjänsten i Stockholms län

Personalomsättningen inom socialtjänsten i Stockholms län har ökat det senaste året, enligt hälften av socialsekreterarna i länet. Sju av tio överväger också allvarligt att lämna socialtjänsten. Arbetsbelastningen är hög och många har svårt att sova på grund av oro för jobbet. Det framgår av en ny undersökning som Novus har gjort för Akademikerförbundet SSR.

Jämfört med den senaste undersökningen som gjordes för två år sedan går det att se vissa förbättringar, men arbetssituationen är fortfarande tuff. Två av tre socialsekreterare i Stockholms län upplever att arbetsbelastningen är hög och fyra av tio svarar att den har ökat det senaste året.

– Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät som helt enkelt måste hålla. Då är det nödvändigt att de som arbetar där har sådana arbetsvillkor att de vill och orkar jobba kvar. Resurserna för socialtjänsten behöver öka och det är ett ansvar som kommunledningarna måste ta, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Drygt var fjärde socialsekreterare har varje vecka svårt av sova på grund av oro över jobbet. På frågan om det händer någon gång per månad svarar sex av tio ja. Personalomsättningen är hög och risken är uppenbar att den utvecklingen fortsätter. Sju av tio socialsekreterare har allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten, en oförändrat hög siffra jämfört med den förra undersökningen.

På frågan om vad som kan göra att de erfarna stannar kvar svarar nära åtta av tio högre lön. Därnäst kommer kompetensutveckling och minskad arbetsbelastning.

– Vi ser att hög arbetsbelastning och dålig löneutveckling för erfarna medarbetare driver på personalomsättningen. Det i sin tur leder till att jobbet blir ännu tuffare för de som stannar kvar. Man ska inte behöva byta jobb för att få högre lön. Arbetsbelastningen måste minska. Och lön ska sättas efter kompetens och ansvar. Framför allt krävs det en bättre löneutveckling över tid, säger Heike Erkers.

Användningen av konsulter i socialtjänsten är hög i Stockholms län. Sju av tio socialarbetare svarar att bemanningsbolag har anlitats på arbetsplatsen under det senaste året, vilket är betydligt högre än i riket som helhet.

Nära fyra av tio socialsekreterare i Stockholms län anser att man inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner.

– Det är oroväckande. Arbetsförhållandena måste vara sådana att det sociala arbetet måste kunna utföras rättssäkert, det är grundkrav som måste kunna uppfyllas, säger Heike Erkers.

Tuffa budgetkrav, många underställda och kravet på stöd från många unga och oerfarna medarbetare skapar en stor press på cheferna i socialtjänsten. Var tredje socialsekreterare i Stockholms län upplever inte att de får tillräckligt med stöd av sin chef, samtidigt som sju av tio säger att deras chef har en hög arbetsbelastning.

En positiv utveckling är att fler än tidigare tycker att nyanställda socialsekreterare får en bra introduktion på arbetsplatsen. Dock anser fortfarande var fjärde tillfrågad att introduktionen är dålig.

Det förebyggande sociala arbetet prioriteras inte. Drygt sex av tio anser att socialtjänsten arbetar för lite med förebyggande insatser. På frågan om vad som krävs för att det ska öka svarar nära åtta av tio att det behövs budgetsystem som kan ta långsiktiga hänsyn.

– Det förebyggande sociala arbetet är generellt eftersatt i hela landet. Kortsiktiga budgethänsyn får alldeles för ofta styra. Vi vet att tidiga insatser kan betyda stora vinster både för samhället och de enskilda människorna. Här krävs det ett radikalt omtänkande. Vi bidrar gärna till en dialog i de frågorna, säger Heike Erkers.

Fakta:

* Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio socialsekreterare

* Novus har på förbundets uppdrag genomfört en rikstäckande kartläggning av socialsekreterarnas arbetssituation med totalt 2 227 intervjuer under perioden 18 januari – 26 februari 2018.

* Delrapporten för Stockholms län bygger på 418 intervjuer.

* Den förra undersökningen genomfördes i februari och mars 2016.

Läs också vad Dagens Nyheter skriver om undersökningen.