Projekt utreder brukarinflytande

Hur kan brukarinflytande användas på verksamhetsnivå inom psykiatri och missbruksvård? Det ska FoU Nordost och FoU Södertörn utreda.

FoU Nordost och FoU Södertörn har fått medel från Regionala rådet för psykiatri- och missbruksfrågor i Stockholms län för ett projekt om brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Tanken är att ta fram ett kunskapsunderlag som ska kunna fungera vägledande för hur brukarnas och brukarorganisationernas erfarenheter och synpunkter kan användas i utformningen av olika typer av verksamheter.

Från professionens håll är man lite dålig på att samla in brukarnas åsikter, säger Tomas Bons på FoU Södertörn.

– Det finns inga upparbetade rutiner kring brukarmedverkan. Många landsting och socialtjänstkontor frågar hur brukarna har upplevt behandlingen, men man samlar inte ihop det på en aggregerad nivå och drar slutsatser. Inflytandet som en brukare har beror ofta på vem man kommer i kontakt med, säger Tomas Bons.

Det är många olika frågor som behöver redas ut, förklarar Tomas Bons. Till exempel hur inflytande kan se ut, i vilka frågor brukarnas synpunkter kan och bör tas hänsyn till, politisk förankring för brukarinflytande, och hur man når och engagerar både brukare och representanter för brukarorganisationer. Forskarna har därför pratat med ett flertal fokusgrupper bestående av alkohol- och drogmissbrukare respektive chefer och anställda inom missbruksvården.

Projektet pågår fram till september 2015 och slutsatserna kommer att presenteras vid en dialogkonferens under hösten.