Rapport från förbundsstyrelsens internat

Under veckan har förbundsstyrelsen fört intensiva samtal och diskussioner om förbundets verksamhet. Styrelsen fick rapporter från förbundets seminarier i Almedalen och om Pride-aktiviteterna under sommaren.

Under veckan har förbundsstyrelsen fört intensiva samtal och diskussioner om förbundets verksamhet. Styrelsen fick rapporter från förbundets seminarier i Almedalen och om Pride-aktiviteterna under sommaren.

Rekrytering

Halvårsrapport om medlemsutvecklingen presenterades. Vi har under första halvåret ökat med 2,1 procent yrkesverksamma medlemmar.

Studentrekryteringen har minskat under de senaste åren. För styrelsen redovisades det gedigna arbete kansliet och studentorganisationen nu gör för att rekrytera fler studenter.

Styrelsen hade också gruppvisa diskussioner och redovisade ett stort engagemang och bra förslag på åtgärder.

Yrkesfrågor/professionsfrågor

Vi kräver fler skolkuratorer

Skollagen ändrades den första juli 2011 med syfte att förstärka elevhälsan. Regeringen avsatte pengar till ändamålet men vi har inte sett resultat i form av fler skolkuratorer. Förbundet tycker att kommunerna bör inrätta en plan för att utöka antalet skolkuratorer, och därmed förstärka tillgången till elevhälsa. I en undersökning som förbundet gjort bland skolkuratorerna har det visat sig att hela 43 procent av skolkuratorerna hade ansvar för 500-1000 elever. Styrelsen diskuterade frågan om den viktiga elevhälsan och förbundets arbete för att få gehör för våra förslag.

Äldreomsorgen

I förbundets rapport som skrevs tillsammans med Kommunal kräver vi bland annat att biståndshandläggarna bör ha färre ärenden, att kommunen skiljer på biståndsbedömning och ekonomiskt ansvar, att det ges möjlighet till kontinuerlig uppföljning för kvalitetssäkring och undvika detaljstyrning. Akademikerförbundet SSR och Kommunal kommer fortsätta samarbetet för en bättre äldreomsorg. Nu med lokala aktiviteter i några utvalda kommuner.

Legitimationsfrågan

Styrelsen fick en gedigen redovisning av hur kampen för legitimation förts i förbundet under årens lopp. När det gäller kuratorerna inom hälso- och sjukvården ligger nu ett regeringsuppdrag hos Socialstyrelsen där de ska utreda behovet av legitimation. De ska också föreslå vilken utbildning som bör ligga till grund för legitimation för kuratorer inom hälso-och sjukvården. Socialstyrelsen ska redovisa sitt förslag till regeringen den 30 april 2014. För socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar har regeringen föreslaget behörighetsregler för handläggare av ärenden inom social- barn och ungdomsvården. Beslutet tas i riksdagen i november i år. Förbundsstyrelsen diskuterade vidare hur legitimation/behörighet ska strategiskt hanteras framöver.

Etisk plattfrom för öppenhet och kvalité

Akademikerförbundet SSR och 16 andra fackförbund och arbetsgivare ha tillsammans tagit fram en plattform för att få bättre kvalité på upphandling och genomförande när offentlig verksamhet utförs av andra aktörer. Plattformen syftar till att säkerställa insyn och hög kvalité i offentligt finansierad vård och omsorg. Den ska omfatta både de som beställer vård och omsorg -kommuner och landsting- och de som utför insatserna. Den etiska plattformen kommer att få avgörande betydelse för både allmänhetens tilltro och för kvaliténs utveckling.

Kollektivavtalets andra vår (vårt arbete för att belysa vikten av kollektivavtal och frågor däromkring)

Arbetet fortsätter och förslaget om Valideringsår redovisades. ”En modell för att få utlandsfödda akademiker till rätt jobb”. Förlaget innebär att ett valideringsår införs som ger möjlighet för utlandsfödda med utlandsexamen att under ett år validera sin utbildning. Den 24 oktober arrangerar förbundet ett samtal mellan ansvariga politiker och arbetsgivare om valideringsförslaget.

Utbildning och forskningsfrågor

Det är viktigt att profilera förbundet i utbildnings- och forskningsfrågor. Förbundet har under de senaste åren gjort många bra insatser. Vårt utbildnings- och forskningspolitiska program är en bra grund för våra aktiviteter och ställningstaganden inom detta område. Styrelsen fick en rapport om regeringsförslaget att göra om Universitet och Högskolor till stiftelser.

Uppdrag Välfärd, välfärdsvecka den 7-14 april och valet 2014

Gruppen som arbetar med Uppdrag Välfärd förslog att hela förbundet arrangerar en välfärdsvecka som upptakt på valrörelsen 2014. Tanken är att hela förbundet samtidigt, på nationell och lokal nivå, gör utåtriktade aktiviter under veckan. Den 7-14 april 2014 ska så många medlemmar som möjligt synas i välfärdsfrågor!

Styrelsen diskuterade också vilka frågor som förbundet speciellt ska driva under valrörelsen. Frågor som kommer att vara viktiga för förbundet och som bedömdes möjliga att få gehör för och som förbundet har speciella kunskaper i, som äldreomsorgen, elevhälsa, trygghetssystemen och arbetsmarknadspolitiken.

Hållbart arbetsliv

Styrelsen diskuterade de första punkterna till ett framtida arbetsmiljöpolitiskt program.

Ny pensionsplan och avtalsfrågor

Förhandlingarna om den nya pensionsplanen för kommun- och landstingsanställda redovisades för förbundsstyrelsen. Förhandlingarna är inne i slutskedet och styrelsen diskuterade den plan som nu ligger på bordet.

Avtalsläget för staten, privat sektor och det fortsatta arbetet inom kommun och landsting rapporteras till styrelsen.

Medlemskommunikation

Styrelsen diskuterade hur medlemskommunikationen ska bli så bra och effektiv som möjligt. Vi bör följa utvecklingen och använda ny teknik, jobba med många arrangemang och se över våra plattformar för medlemskontakter.

Uppföljning av kongressbesluten

Förbundsstyrelsen gick igenom kongressbesluten, varje motion som bifallits och de åtagande som kongressen beslutat. Många av kongressbesluten har redan åtgärdats medan några fortfarande arbetas med.

Styrelsen avslutade sitt möte genom att fastställa nästa års mötestider och tid för kongressen 2015. Kongressen är fastställd till den 8-10 maj 2015.