Rapport från förbundsstyrelsens sammanträde 11 mars 2016

Besök i Ljusnarsberg

Förbundsordförande Heike Erkers berättade om sitt senaste besök i Ljusnarsberg, där socialtjänsten varit mycket hårt pressad under en lång tid. Sedan det första besöket i höstas har i stort sett alla socialsekreterare, inklusive chefen, sagt upp sig från arbetet. En delegation från Akademikerförbundet SSR med Heike Erkers, Lars Holmblad och Margareta Bosved träffade medarbetarna på socialtjänsten och därefter kommunledningen i Ljusnarsberg för att diskutera det uppkomna läget. Besöket väckte stort intresse i medierna i Örebro.

Kompetenskrav

Styrelsen informerades om att förbundet fått kännedom om att regeringen, efter påtryckningar från bland andra SKL, är på väg att smyga igenom en nedmontering av utbildningskraven för socialsekreterare som jobbar med myndighethetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förbundet kommer att agera kraftfullt mot en sådan förändring. Det är ingen "lösning" på kommunernas svårigheter att rekrytera socionomer. Tvärtom. Krisen riskerar att förvärras.

Vi har länge pekat på vägen ur socialtjänstens mycket ansträngda läge. Det handlar om bättre arbetsvillkor, närvarande chefer, administrativt stöd och inte minst löner som premierar erfarenhet och kompetens.

Socionomauktorisation

Som ett sätt att stärka socionomers yrkesroll och det sociala arbetet beslutade styrelsen att alla socionomer ska kunna ansöka om auktorisation kostnadsfritt till och med 31 juni. Erbjudandet gick kort därefter ut i ett postalt brev och ett nyhetsbrev till alla medlemmar. Responsen har varit mycket positiv. Efter ett par dagar hade över 500 ansökningar kommit in till nämnden för socionomauktorisation.

Socialtjänstlagen

Camilla Sköld, socialpolitisk chef, berättade om arbetet inför översynen av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR kommer att vara en viktig röst och bjuder in medlemmar och experter till diskussioner genom hela processen – från direktiv till slutliga lagförslag. En debattbok "Det yttersta ansvaret: socialtjänstens kris och utmaningar" har tagits fram och presenterades på kvällen den 16 mars . Den innehåller tio nyskrivna reportage och essäer där en rad författare, journalister och forskare skildrar socialtjänstlagen, det sociala arbetet och samhällsproblemen. I samband med lanseringen ordnades en diskussionskväll med journalister och experter på socialt arbete. Boken kan beställas på www.akademssr.se

Förbundet har också öppnat en ny webbsida med diskussionsforum, filmer och undersökningar. Där finn också en socialsekreterarbarometer med över 400 socialsekreterare som svarar på frågor och ger inspel i den fortsatta processen.

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården – en seger för förbundet

I början av mars togs ytterligare ett viktigt steg mot legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Regeringen beslutade då att låta att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utreda hur en yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer ska se ut. Styrelsen kunde konstatera att beslutet är en seger för Akademikerförbundet SSR som drivit frågan om legitimationer ända sedan förbundet bildades 1958.

Etiskt råd

Styrelsen informerades om det pågående arbetet med att inrätta ett tvärprofessionellt etiskt råd, i enlighet med styrelsens beslut i november ifjol. Tanken är att rådet ska bestå av personer med starkt förankring i samhällslivet, professionerna, forskning och universitet. Det ska både en rådgivande funktion och aktivt fånga upp frågeställningar i den allmänna debatten.

Samhällsekonomi

Katarina Lundahl, ny chefsekonom på förbundskansliet, gjorde en presentation av utvecklingen i svensk ekonomi och på arbetsmarknaden. Katarina kunde konstatera att svensk ekonomi skiljer sig från våra viktigaste konkurrentländer med en hög tillväxt och bra fart i den inhemska konsumtionen.

Medlemsutvecklingen

Styrelsen fick en snabb rapport om medlemsutvecklingen, som fortsätter att vara positiv. Akademikerförbundet SSR är det enda fackförbund som sedan starten haft en obruten medlemstillväxt.

Ordförandekonferensen

Styrelsen diskuterade förberedelser inför Ordförandekonferensen på Skåvsjöholm den 12 – 13 mars. Frågor som togs upp där var bland annat hur förbundet kan arbeta vidare med projektet Öppet Sverige och den kommande kampanjveckan 11 – 15 april på temat Knäck Ohälsan.